حد نصاب معاملات دولتی سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل می باشد:

  • معاملات کوچک تا مبلغ : ۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
  • معاملات متوسط تا مبلغ : ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
  • معاملات بزرگ با مبالغ بیشتر از : ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

محاسبات مربوطه در قانون برگزاری مناقصات ، آیین نامه های مربوطه و سایر قوانین و مقررات مالی محاسباتی کشور    موارد ذیل مد نظر هستند:

ردیف  شرح مقرره  میزان / مبلغ / نصابمدل ریاضی ( مبلغ به ریال)  مستند قانونی
  1عدم الصاق برچسب اموالاموال با ارزش کمتر از ۵/۱  درصد نصاب معاملات کوچک  X < 9/750/000  نامه شماره ۱۳۹۵۷۴/۵۱- ۱/۸/۱۳۹۵ معاون محترم وزیر و خزانه دار کل کشور
  2عدم ثبت در صورت معاملات     فصلی ماده ۱۶۹  معاملات کمتر ار ۵ درصد نصاب معاملات کوچک    X < 32/500/000  نامه شماره ۹۸۵۳/ت ۵۷۶۰۷مورخ ۷/۲/۹۹ رییس محترم سازمان مالیاتی کشور
  3ثبت مستقیم بعنوان هزینه (کالای مصرفی در یک فاکتور و از یک نوع باشد)  معاملات کمتر ار ۳/ درصد نصاب معاملات کوچک    X  <  1/950/000    دستور العمل نحوه شناسایی داراییها
  4  ضرورت ارائه فرم آنالیز بهاء در پاکت پیشنهاد قیمتبرآورد ، برابر یا بالاتر ازسقف نصاب معاملات متوسط  X ≥ ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰مقدمه بخشنامه نحوه ارائه تجزیه بهاء به شماره ۱۲۳۲۵۷۹/۹۶ مورخ۱۳/۳/۹۶
  5ضرورت ارائه گزارش صورت های مالی حسابرسی شده  قراردادهای بالاتر از ۱۰ برابر نصاب معاملات بزرگ  X < 65/000/000/000ماده ۲ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و ثقویت حسابرسی
  6حداقل مبلغ درآمد و دارایی جهت ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده درآمد به میزان ۸۰ میلیارد ریال دارایی به میزان ۱۵۰میلیارد ریالقراردادهای بالاتر از ۱۰ برابر نصاب معاملات بزرگ  X < 65/00/000/000    بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور۴۰۱۷۴/۲۰۶/ د  مورخ ۱۹/۱۰/۹۵
  7رعایت مفاد دستور العمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصول فهرست بهاءبرآورد  بالاتر از۲۰ برابر سقف نصاب معاملات متوسطX > 130/000/000/000بخشنامه ۷۶۵۷۴/۱۰۰مورخ ۱۹/۰۸/۸۷ معاونت برنامه ریزی  
  8  حد مجاز بکارگیری روش امانی در پروژه های استانیکارهای با برآورد کمتر از۱۰ برابر نصاب معاملات کوچک  X  < 6/500/000/000ماده ۲ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی
    9  ضرورت اخذ مجوز از شورای فنی جهت کارگیری روش امانی در پروژه های استانی  کارهای با برآورد بیشتر از ۱۰ برابر نصاب معاملات کوچک و کمتر از ۲۰ برابر  نصاب معاملات کوچک   X< 6/500/000/000  بخشنامه شماره ۸۰۵۹۵۱/۹۵- ۴/۸/۹۵ ضوابط اجرای کارهای امانی
    10  ضرورت تهیه گزارش شناخت توسط دستگاه مناقصه گزاردر مناقصات با برآورد بالاتر از ۲۰ برابر نصاب معاملات  متوسطX >
۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
ماده ۱۴ آیین نامه ارزیابی کیفی
  11  ارزیابی کیفی پیمانکاران به روش ساده (محدود به ارائه گواهی صلاحیت)در مناقصات با برآورد کمتر از ۲۰ برابر نصاب معاملات متوسط  X< 130/000/000/000  بند (الف) ماده ۱۱ آیین نامه ارزیابی کیفی
  12  ارزیابی کیفی فروشندگان به روش ساده (محدود به ارائه گواهی استاندارد)در مناقصات با برآورد کمتر از ۲۰ برابر نصاب معاملات متوسط  X< 130/000/000/000  بند (ب) ماده ۱۱ آیین نامه ارزیابی کیفی
  13مستثنی بودن برخی معاملات از ثبت در سامانه ستاد  معاملات محرمانه و معاملات در سطح نصاب معاملات کوچک  X <  650/000/000  ماده ۱ آیین نامه اجرایی نحوه فعالیت در سامانه ستاد به شماره ۱۳۶۱۵۹/ت ۵۵۲۸۹ ه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۹
  ۱۴ضرورت ارجاع پیشنهادات قیمت به کمیته فنی بازرگانی جهت تعیین صحت مبانی قیمت ، توجیه پذیری یا قابل اجراء بودن پیشنهاد قیمت    پیشنهادات کمتر و بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ برآورد  X<   10 درصد مبلغ برآورد   X   10 درصد مبلغ برآورد<    تبصره ذیل بند (الف) ماده ۱۰ آیین نامه مستند سازی
  15اعضاء کمیسیون ترک تشریفات مناقصه شامل استاندارد / بالاترین مقام دستگاه اجرایی / ذیحساب  معاملات کمتر از ۵۰ برابر نصاب معاملات کوچک      X >
۳۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
  بند(ه) ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات
  16  تایید بالاترین مقام علاوه بر تصویب هیات سه نفره  معاملات بیشتر از ۵۰ برابر نصاب معاملات کوچک و کمتر از ۲۰۰ برابر نصاب معاملات کوچک    X <
۳۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
X <
۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
  بند(ه) ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات    
  17  تایید رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور / وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز       معاملات بیشتر از۲۰۰برابر نصاب معاملات کوچک  X< 130/000/000/000  بند(و) ماده ۲۸ قانون برگزاری مناقصات
  18  افزوده شدن معیار توان تجهیزاتی و توان فنی و برنامه ریزی به معیارهای ارزیابی پیمانکاران           مناقصات با برآورد بیشتر از ۲۰ برابر نصاب معاملات متوسط  X< 130/000/000/000  بند (ب) ماده۱۶ آیین نامه ارزیابی کیفی  
  19  افزوده شدن معیار نظام کیفیت و نحوه تضمین محصول و ظرفیت  تولید به معیارهای ارزیابی فروشندگان  مناقصات با برآورد بیشتر از ۲۰ برابر نصاب معاملات متوسط  X< 130/000/000/000      بند (ب) ماده۲۴ آیین نامه ارزیابی کیفی  
  20    ضرورت انتشار آگهی مشاور فناوری اطلاعات  کارهای با برآورد حق الزحمه بیشتر از ۳ برابر سقف نصاب معاملات متوسط  X< 19/500/000/000    جزء ۲ بند (ت) ماده ۷ آیین نامه انتخاب مشاور
  21    حداکثر مبلغ کارهای مشاوره مربوط به تهیه و تدوین ضوابط و استاندارها بصورت تک گزینه ای  حداکٍثر تا ۵ برابر سقف نصاب معاملات متوسط X > 32/500/000/000جزء ۴ بند (ت) ماده ۱۶   آیین نامه انتخاب مشاور
جدول توضیحات حد نصاب معاملات دولتی سال ۱۴۰۰
درباره جواد فروتن راد

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.