حسابداری تعهدی وکنترل بودجه ودریافت وپرداخت دانشگاهها ، سازمانهای دولتی و شهرداریها

این نوع حسابداری با توجه طراحی ساختار نظام نوین مالی (حسابداری تعهدی ) برای دانشگاههای دولتی ، سازمانهای دولتی و شهرداریها طراحی شده ودر واقع متناسب سازی با این نظام به منظور یکنواختی عناوین واصطلاحات ویا احیانا ماژولهای خاص منظوره برای آن منظور شده است این نوع حسابداری درواقع تلفیقی از حسابداری جاری دولتی و حسابداری وکنترل بودجه شرکتهای دولتی وحسابداری تملک دارائیهای سرمایه ای بوده ودارای همه قابلیتهای لازم جهت اجرای نظام جامع مالی تعهدی در دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها بصورت یکپارچه با سایر زیرسیستمهای توازن می باشد .

اولین مشاور و مجری نظام حسابداری تعهدی

ارائه مشاوره در زمینه حسابداری تعهدی و مالی

مدیریت تغییر در نظام مالی سازمانها

برگزاری کارگاههای آموزشی حسابداری تعهدی

مهندسی مجدد حوزه های مالی سازمانها

کنترل و ارزیابی بازخورد نظام حسابداری تعهدی

حسابداری بهای تمام شده برمبنای فعالیت (ABC)

سیستم قیمت تمام شده برمبنای فعالیت قابل استفاده برای کلیه شرکتها و سازمانهای ارائه دهنده خدمات ، شرکتهای پیمانکاری ومهندسین مشاور، سازمانهای دولتی وشرکتهای دولتی ، نهادهای عمومی غیردولتی ، بخصوص واحدهای درمانی وبیمارستانی وهمچنین شرکتهای تولیدی علاقمند جهت استفاده از این روش جهت محاسبه وکنترل بهای تمام شده بوده و امکان تطبیق آن با نیازهای مختلف وجود دارد.

برخی از امکانات و قابلیتها

ایجاد اطلاعات پایه شامل 

• تعریف مراکز هزینه بصورت درختی و سطوح نامحدود
• امکان تعریف واحدهای تابعه ارائه دهنده ویا تولید کننده بصورت درختی
وسطوح نامحدود
• تعریف خدمات و تولیدات قابل ارائه بصورت درختی
• تعریف عوامل هزینه
• طبقه بندی نیروی کار مستقیم با ارتباط به سیستم حقوق ودستمزد
• تعریف تجهیزات و ماشین آلات اختصاصی
• امکان کدگذاری وتعریف پروژه ها
• امکان کد گذاری وتعریف قراردادها
• امکان تعریف بهای تعرفه ای برای خدمات وتولیدات

گزارشات کنترلی وتحلیل مغایرتهای قمیت تمام شده 

• گزارش قیمت تمام شده خدمات
• گزارش قیمت تمام شده خدمات با تسهیم انحرافات
• گزارش تحلیل مغایرت نیروی انسانی
• گزارش تحلیل مغایرت سربار
• گزارش مقایسه ساعات کار استاندارد وساعات واقعی خدمات انجام شده
• گزارش خدمات انجام شده
• گزارش خدمات پیمانکاری (برون سپاری شده)
• گزارش خدمات در دست اجرا
• گزارش قیمت تمام شده دستور کارها
• گزارش قیمت تمام شده مراکز هزینه
• گزارش قیمت تمام شده فعالیت ها ، پروژه ها ، قراردادها
• گزارش کارکرد ماهانه نیروی انسانی
• گزارش پیشرفت کار
• گزارش لیست کارایی نیروی انسانی ماهانه و سالانه
• گزارش کارایی رده ها
• گزارش تحلیل ظرفیت ها
• قیمت تمام شده خدمات به تفکیک عوامل تولید
• جزئیات قیمت تمام شده خدمات به تفکیک عوامل تولید
• نمودار رشد کارآیی کارکنان
• نمودار رشد کارایی رده/ مرکز هزینه
• نمودار قیمت تمام شده فعالیتهای فروش رفته
• نمودار هزینه مراکز به تفکیک عوامل تولید
• نموادر هزینه فعالیت

محاسبه قیمت تمام شده واقعی و ثبت های حسابداری 
• ثبت اطلاعات کارکرد واقعی نیروی انسانی
• ثبت اطلاعات کارکرد واقعی تجهیزات استهلاک پذیر با ارزش بالا
• ثبت حساب کار درجریان
• ثبت گزارشات پیشرفت کار
• ثبت صورت وضعیت کار
• ثبت حساب قیمت تمام شده خدمات فروش رفته
• پروژه گردانی پایان سال و ثبت حسابداری مربوطه
• واقعی سازی هزینه های استاندارد ، تسهیم انحراف وثبت حسابداری مربوطه

محاسبه نرخ استاندارد و برآورد قیمت تمام شده استاندارد 
• برآورد بودجه جاری وپیش بینی هزینه ها
• محاسبه نرخ یک ساعت کار نیروی انسانی برای هررده نیروی کار
• محاسبه نرخ یک ساعت کارکرد تجهیزات به تفکیک گروههای تجهیزات
• تعریف استاندارد های کار نیروی انسانی و کارکرد تجهیزات برای هریک
از فعالیتها ، خدمات ومحصولات قابل ارائه
• برآورد قیمت تمام شده استاندارد یک واحد فعالیت
• محاسبه قیمت تمام شده استانداردچند واحد ازیک فعالیت
• پیش بینی قیمت پروژه وامکان صدور دستور کار اصلی
• امکان تفکیک پروژه به چندین دستورکار و همچنین دستور کار اصلی به
دستورکار فرعی جهت اجرا در واحد های مختلف شرکت و یا مراکز هزینه
مختلف
• امکان صدور دستور کار بین واحدهای سازمانی
• امکان صدور دستور کار برون سپاری (خرید خدمات) برای بخشی از پروژه ها و دستورکارها

پیشنهاد نرم افزاری…

سیستم های یکپارچه توازن به عنوان یکی از کاملترین و قویترین نرم افزار در حوزه مالی، اداری و بازرگانی شناخته می شود.