خدمات مشاوره گروه رایان نظم

خدماتی از جنس راهنمایی و توصیه‌ است که به مشتریان کمک می‌کند تا مسائل مدیریتی و فرصت‌های تجاری خود را بر محوریت فناوریهای نوین دیجیتال شناسایی و تحلیل کنند. مشاوره در زمینه های مدیریت، مهندسی صنایع و ارایه طرح مانند طراحی و انجام مطالعات ویژه، ارائه رهنمود، طراحی و برنامه‌ریزی و مساعدت حرفه‌ای و فنی برای پیاده‌سازی تصمیمات،‌ بازنگری و پیشنهاد بهبود خطی‌مشیها، فرآیندها، سیستم‌ها و ارتباطات سازمانی، معرفی ایده‌ها، مفاهیم و روش‌های جدید مدیریتی با استفاده از متدولوژی‌های روز و استاندارد در كلیه سطوح مدیریت جزء فعالیت های اصلی این دپارتمان محسوب می گردد.

 از سویی دیگر بر اساس روندهای نیای دیجیتال و نیاز روز افزون به استفاده از IT در زمینه‌های مختلف باعث گردید تا با بهره گیری از دانش عملیاتی شده پژوهش‌ها و با استفاده از جدیدترین فناوری‌های موجود در راستای تحقق بخشیدن به اهداف خود، خدمات مشاوره ونظارت بر اجرای صحیح پروژه‌های نرم‌افزاری نیز توسط این گروه ارایه گردد