دریافت سفارشات و فروش کالا و خدمات و درآمدها

یکی از بخشهای مهم و کلیدی که در سازمانها و موسسات اقتصادی می توان به آن اشاره نمود سفارشات و فروش خدمات و کالا است و اجرای سیاست های تعیین کننده در سازمان بدون در نظر گرفتن برآیند گروههای فعال در سازمان امکان پذیر نخواهد بود . سیاست های فروش و کسب درآمد در هر سازمان در صورتی منطبق با دیدگاههای مدیریت خواهد بود که اطلاعات در گردش سازمان اعم از موجودی ها ، الویت بندی تحویل کالاها ، برنامه های زمان بندی تحویل کالاها و خدمات مانده حساب مشتریان و … باید به روز بوده و تصمیم گیری های مدیریت بر اساس این اطلاعات خواهد بود . براساس موارد یاد شده فوق ، نرم افزار فروش خدمات و کالا به عنوان بخشی از مجموعه سیستم یکپارچه توازن ، بشکلی طراحی و پیاده سازی گردیده است که ضمن برآورده نمودن کلیه موارد فوق ، ابزاری قدرتمند برای آماده سازی زیرساخت و پیاده سازی سیاست های فروش در سازمانها و موسسات مختلف در اختیار مدیران قرار گیرد . با استفاده از ضوابط نرخ وعوارض وتخفیفات امکان صدور صورت وضعیت های پیمانکاری با استفاده از تعریف تعرفه های سازمان مدیریت وبرنامه ریزی نیز امکان پذیر می باشد .

  برخی از امکانات و قابلیتها

• امکان پردازش اطلاعات کلیه کالاها و خدمات قابل ارائه برحسب گروهها و دسته بندی دلخواه تا هر سطح مورد نظر
• امکان تعریف واحدهای مختلف کالا و تبدیل واحدها به یکدیگر
• امکان تعریف کالاهای مشابه برای هر کالا با امکانات ویژه و منحصر بفرد
• امکان نگهداری اطلاعات مربوط به مشتریان و گروههای مشتریان و سوابق آنها بصورت مرتبط با سیستم حسابداری و تبادل اطلاعات بین سیستمها
• امکان پردازش اطلاعات فعالیت بازاریاب ها و متصدیان فروش ، با ساختار درختی و بدون محدودیت در تعداد سطوح
• امکان نگهداری اطلاعات مقداری کلیه سفارشات و قراردادهای تولید و ارائه خدمات و فروش کالا و برنامه ریزی فروش
• ارائه خدمات بر اساس ظرفیتهای تعریف شده برای واحدهای فروش
• امکان برنامه زمانبندی تحویل کالا و ارائه خدمات
• امکان پردازش و تعریف کلیه نرخها برای گروههای مختلف کالا و خدمات بصورت پارامتریک و محاسباتی بشکل دلخواه و شرایط اعمال تعرفه های نرخ گذاری
• امکان صدور فرمهای مختلف شامل : استعلام بها ، اطلاعات مقداری قراردادها و سفارشات ، پیش فاکتور ، پیش صورتحساب ، فاکتور فروش ، صورتجلسه تحویل کالا و تحویل کار و بارنامه حمل ، مجوز خروج ، فرم برگشت از فروش و … بصورت اتوماتیک و با استفاده از اطلاعات مربوط به قراردادها و سفارش کار و کالا و صورت وضعیت های صادره بدون نیاز به پردازش مجدد اطلاعات
• امکان کنترل سقف قراردادها و ملحقات به آن و همچنین میزان اعتبار مشتریان با امکان انجام انواع تعدیلات لازم و نگهداری سوابق مربوط به تعدیل صورتحسابها و کلیه فرمهای صادره
• پردازش اطلاعات مربوط به وصول صورتحسابها و کسورات قانونی توسط کارفرما و صدور اعلام وصول و کنترل صورتحسابهای معوقه و پیگیری وصول آن از طریق سیستم وصول مطالبات بصورت یکپارچه
• پردازش اطلاعات سازمان و کارکنان فروش بر حسب واحدهای ارائه خدمات ، واحدهای درآمدی ، فروش و فروشندگان
• امکان صدور اسناد حسابداری برای کلیه فرمها و عملیات مربوط به پیش دریافتها و سفارشات و وصولیهای مربوطه بصورت اتوماتیک و مستقیم در سیستم حسابداری بر اساس ضوابط تنظیم اسناد حسابداری
• پردازش اطلاعات مربوط به وصول صورتحسابها و کسورات قانونی توسط کارفرما و صدور اعلام وصول و کنترل صورتحسابهای معوقه و پیگیری وصول آن از طریق سیستم وصول مطالبات بصورت یکپارچه
• پردازش اطلاعات سازمان و کارکنان فروش بر حسب واحدهای ارائه خدمات ، واحدهای درآمدی ، فروش و فروشندگان
• امکان صدور اسناد حسابداری برای کلیه فرمها و عملیات مربوط به پیش دریافتها و سفارشات و وصولیهای مربوطه بصورت اتوماتیک و مستقیم در سیستم حسابداری بر اساس ضوابط تنظیم اسناد حسابداری
• امکان پردازش اطلاعات کلیه کالاها و خدمات قابل ارائه برحسب گروهها و دسته بندی دلخواه تا هر سطح مورد نظر
• امکان تعریف واحدهای مختلف کالا و تبدیل واحدها به یکدیگر
• امکان تعریف کالاهای مشابه برای هر کالا با امکانات ویژه و منحصر بفرد
• امکان نگهداری اطلاعات مربوط به مشتریان و گروههای مشتریان و سوابق آنها بصورت مرتبط با سیستم حسابداری و تبادل اطلاعات بین سیستمها
• امکان پردازش اطلاعات فعالیت بازاریاب ها و متصدیان فروش ، با ساختار درختی و بدون محدودیت در تعداد سطوح
• امکان نگهداری اطلاعات مقداری کلیه سفارشات و قراردادهای تولید و ارائه خدمات و فروش کالا و برنامه ریزی فروش
• ارائه خدمات بر اساس ظرفیتهای تعریف شده برای واحدهای فروش
• امکان برنامه زمانبندی تحویل کالا و ارائه خدمات
• امکان پردازش و تعریف کلیه نرخها برای گروههای مختلف کالا و خدمات بصورت پارامتریک و محاسباتی بشکل دلخواه و شرایط اعمال تعرفه های نرخ گذاری
• امکان صدور فرمهای مختلف شامل : استعلام بها ، اطلاعات مقداری قراردادها و سفارشات ، پیش فاکتور ، پیش صورتحساب ، فاکتور فروش ، صورتجلسه تحویل کالا و تحویل کار و بارنامه حمل ، مجوز خروج ، فرم برگشت از فروش و … بصورت اتوماتیک و با استفاده از اطلاعات مربوط به قراردادها و سفارش کار و کالا و صورت وضعیت های صادره بدون نیاز به پردازش مجدد اطلاعات
• امکان کنترل سقف قراردادها و ملحقات به آن و همچنین میزان اعتبار مشتریان با امکان انجام انواع تعدیلات لازم و نگهداری سوابق مربوط به تعدیل صورتحسابها و کلیه فرمهای صادره

پیشنهاد نرم افزاری…

سیستم های یکپارچه توازن به عنوان یکی از کاملترین و قویترین نرم افزار در حوزه مالی، اداری و بازرگانی شناخته می شود.