متدولوژی نصب و راه اندازی بسته های نرم افزاری

شرح مرحله

به منظور شناخت کلیه مواردی که جهت متناسب سازی بسته نرم افزاری و نصب موفقیت آمیز آن لازم است، انجام میشود.

شرح مرحله

این مرحله به منظور برنامه ریزی جهت انجام فعالیتهای نصب و راه اندازی با توجه به نتایج حاصل از شناخت وضعیت جاری صورت میگیرد.

 

 حدود و ثغور مرحله

طرح نصب میبایست شامل کلیه فعالیتهای نصب و راه اندازی، طرح نصب میبایست شامل کلیه فعالیتهای نصب و راه اندازی، منابع مورد نیاز به زمان انجام فعالیتها، فرآورده های هر یک از مراحل به فنون انجام کار،فرآیند مدیریتی پروژه، فرآیند مدیریتی پروژه،سازمان انجام کار و ……. باشد

شرح مرحله

این مرحله به منظور نصب و راه اندازی بسته نرم افزاری (بسته نرم افزاری متناسب و پیکربندی نشده) جهت زمینه سازی برای آموزش کاربران ور اهبران و نیز متناسب سازی بسته نرم افزاری انجام میشود.

 

حدود و ثغور مرحله

بسته نرم افزار ی مورد نظر بدون هیچگونه تغییر فقط در سایت مشتری (سایت آموزش وقت) نصب و راه اندازی میشود. در این مرحله پایگاه داده تحت مدیریت بسته نرم افزاری میبایست دارای میزان کافی از داده های مورد نیاز(حتی الامکان مشابه به دیتای واقعی خریدار) باشد.

شرح مرحله

این مرحله به منظور توانمندی کاربران  جهت کار با بسته نرم افزاری و راهبران جهت راهبری بسته نرم افزاری در زمان اجرای قطعی (زنده) انجام میشود.

 

حدود و ثغور

آموزش کاربران میبایست شامل کلیه کاربران مجری فرآیندهای تحت پوشش بسته نرم افزاری باشد. در صورت نیاز آموزش تکمیلی برای برخی از کاربران که لازمست تحت آموزش تکمیلی قرار گیرند میباست ارائه شود.

شرح مرحله

‌این مرحله به منظور اعمال اصلاحات مصوب پروژه در بسته نرم افزاری، بومی سازی در صورت لزوم و پیکربندی مورد نظر خریدار(configuration) در خصوص معماری فنی انجام میشود.

 

حدود و ثغور مرحله

متناسب سازی بسته نرم افزاری در حد موارد مندرج در قرارداد و توافقات انجام شده ضمائم قرارداد خواهد بود.

شرح مرحله

‌در این مرحله بسته متناسب شده و پیکربندی شده در  سایت آموزشی و تست جهت تست و اجرای آزمایشی نصب میشود.

در این مرحله نصب و راه اندازی فقط در سایت آموزش و تست انجام میشود.

شرح مرحله

در این مرحله داده های واقعی برای شروع اجرای آزمایشی سیستم آماده سازی و در پایگاه داده ای بارگذاری میشود.

 

حدود و ثغور مرحله

‌تهیه برنامه های تبدیل داده و نیز تهیه واسطهای لازم برای آماده سازی داده هائی که در سیستم قبلی بصورت دستی مدیریت میشده، بعهده مجری خواهد بود.

شرح مرحله

در این مرحله نسبت به اجرای آزمایشی سیستم به موازات اجرای سیستم قدیم درمحیط تست و آموزش اقدام شده  و نواقص و اشکالات مشاهده شده جهت رفع آنها به فروشنده اعلام میشود.

 

حدود و ثغور مرحله

زمان اجرای آزمایشی سیستم میبایست براساس توافقات انجام شده فی مابین فروشنده و خریدار تعیین شود. بهر صورت بطور معمول این زمان ۳ ماه خواهد بود که در طول این مدت خریدار میبایست بطور جدی با سیستم جدید کار کند و نواقص و اشکالات را به اطلاع فروشنده برساند.

در زمان اجرای آزمایشی نبایستی خریدار در خواست اصلاحات اساس از فروشنده نماید.

شرح مرحله

در این مرحله احرای قطعی سیستم در محیط واقعی شروع میشود

 

حدود و ثغور مرحله

رفع اشکالات عملیاتی(bugs) و انجام تنظیمات پایگاه در این مرحله به مدت ۶ ماه (زمان گارانتی)بدون دریافت هزینه بعهده فروشنده میباشد.

انجام تغییرات، تهیه گزارشات،…. مورد نیاز کاربران میبایست در چارچوب قرارداد پشتیبانی انجام شود.