حسابداری حقوق و دستمزد کارکنان

کلیه استخدامها پردازش دقیق و بهنگام اطلاعات حقوق ، دستمزد و مزایای پرداختی شامل احکام و قراردادهای استخدامی ، فوق العاده ها و اطلاعات کارکرد و …. با امکان انتقال اتوماتیک اطلاعات از سایر زیرسیستمها و همچنین امکان تنظیم و تعریف جداول و فرمولهای محاسباتی حقوق بصورت پارامتریک که براحتی با تغییر قوانین و روشهای محاسبه و دستورالعملهای جدید قابل انطباق بوده بصورتی که امکان حفظ سوابق آن نیز وجود داشته باشد ، واز طرفی امکان تعریف و پردازش انواع وامها ، پس اندازها و کسورات اقساطی و غیراقساطی به منظور کنترل و محاسبه به موقع و استخراج گزارشهای متنوع و دلخواه با امکان انتقال دیجیتالی داده ها به استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی و امکان تبدیل و تلخیص نتایج حاصله به صورت مستقیم به سایر زیرسیستمها از جمله وظایف اصلی زیرسیستم حسابداری حقوق و دستمزد در هر سازمان می باشد.

امکانات و قابلیتها

• پردازش اطلاعات عمومی پرسنلی در ارتباط با زیر سیستم پرسنلی و صدور احکام و استفاده از اطلاعات مربوطه
• امکان تعریف و محاسبه انواع استخدام و اقلام ریالی مندرج در احکام حقوقی و احکام تکمیلی با حفظ سوابق و تغیرات در قوانین مربوطه مطابق با قوانین استخدام کشوری، قانون کار و یا هر نوع قانون استخدامی تعریف شده برای سازمان
• امکان تعریف انواع اقلام مربوط به مزایا و فوق العاده های محاسباتی خارج از حکم حقوقی بصورت پویا و نامحدود
• امکان درج احکام حقوقی بصورت مستقیم و یا انتقال اتوماتیک از زیر سیستم صدور احکام و طبقه بندی مشاغل در صورت استفاده از سیستم های یکپارچه و امکان کنترل و تایید جهت پرداخت
• امکان درج جداول مورد استفاده از جمله تشکیلات سازمانی، پستها و مشاغل ، تقسیمات کشوری و … و یا استفاده از جداول پردازش شده در سیستم پرسنلی و صدور احکام
• امکان درج اطلاعات کارکرد ماهانه و معوقه و کلیه اطلاعات مربوط به اضافه کاری ، غیبت ، شیفت کاری ، حق التحقیق و حق مطلب ، کارانه ، شب کاری ، تعطیل کاری ، … و یا دریافت اطلاعات فوق از زیر سیستم حضور غیاب کارکنان بصورت مستقیم پس از تاییدهای لازم
• امکان تعریف جداول محاسبه و فرمول های محاسباتی حقوق و مزایای کارکنان و محاسبات احکام اصلاحی و معوقه برای انواع استخدامها با امکانات کاملا پارامتریک و متنوع
• امکان پردازش احکام ماموریت کارکنان و یا انتقال اطلاعات ماموریت از زیر سیستم حضور و غیاب کارکنان
• امکان تعریف انواع وام ها و بدهی های اقساطی کارکنان و تعیین اقساط ماهانه و امکان رتبه بندی در کسر آن و کنترل مانده و تعداد اقساط بصورت نامحدود
• امکان تعریف انواع پس اندازهای اداری و غیر اداری مورد نیاز و کسر آن بصورت ثابت و یا فرمولهای محاسباتی
• امکان تعریف انواع کسورات و پرداختهای کارمند و کارفرما بدون محدودیت و بصورت کاملا پارامتریک و نا محدود با امکان تخصیص مبالغ ثابت و یا فرمول های محاسباتی و حفظ سوابق مربوطه
• امکان تعریف انواع صندوق های بیمه و بازنشستگی و شعب آن و همچنین تعریف انواع بیمه های اجباری و تکمیلی و تعریف روشهای محاسباتی و دلخواه برای آن
• امکان تعریف و محاسبه پرداختهای موردی بر حسب نیاز با امکان درج در فیش حقوقی و یا خارج از فیش حقوقی ماهانه
• امکان تعریف پارامتر های ثابت محاسبه حقوق و بیمه برای هر نوع استخدام و قانون استخدامی و نگهداری سوابق آنها
• امکان ثبت و محاسبه اطلاعات تجمعی و پارامترهای ثابت و محاسباتی حقوق و بیمه هر یک از کارکنان و امکان تغییر و نگهداری سوابق راه اندازی اولیه سیستم و تغییرات بعدی آن
• امکان تعریف و تنظیم جداول مالیاتی و محاسبه مالیات برای بخشهای دولتی و خصوصی و نگهداری سوابق و امکان تغییر آن در زمانهای دلخواه بصورت پویا

• امکان محاسبه حقوق ماهانه برای هر یک یا گروه و یا همه کارکنان و همچنین محاسبه تفاوت افزایش حقوق مربوط به احکام اصلاحی و معوقه بصورت نامحدود
• امکان محاسبه و کنترل ذخیره سنوات خدمت کارکنان بر حسب نیاز و تنظیم های دلخواه در مقاطع زمانی مختلف و استخراج کلیه اطلاعات مربوط به بازخرید خدمت کارکنان و صدور سند حسابداری
• امکان محاسبه ذخیره مرخصی استفاده نشده پرسنل در زمانهای دلخواه با امکان صدور اسناد حسابداری مربوطه بصورت اتوماتیک
• امکان تعریف و ارتباط کلیه اقلام پرداخت (هزینه) و کسورات و پرداختها و وام ها با سیستم حسابداری بصورت سطوح حساب و یا مرتبط با حسابها و یا فصول هزینه در حسابداری دولتی جهت صدور سند حسابداری بصورت اتوماتیک
• امکان ارتباط کلیه پرداختها و پرسنل به مراکز هزینه و یا طرح ها و پروژه ها و قراردادها به منظور تفکیک و تخصیص پرداخهای پرسنلی به مراکز هزینه و فعالیت و یا طرح ها و پروژه ها در اسناد حسابداری
• استخراج گزارشهای متنوع همانند لیست بانک ، بیمه و بازنشستگی ، خدمات درمانی ، بیمه عمر و سایر لیست های ثابت استخراجی مورد نیاز ماهانه
• استخراج گزارشهای متنوع و پارامتریک از اطلاعات حقوق شامل فیش حقوقی ، لیست های کلی حقوق ،گزارش از انواع وام ها و پس اندازها ، پرداختها و کسور متفرقه و کسورات کارمند و کار فرما
• استخراج گزارشات متنوع عملیاتی ، کنترلی ، مدیریتی ، مقایسه ای و نموداری
• امکان استخراج لیست دارایی ، درخواست وجه و دیسکت دارایی جهت سازمانهای دولتی
• امکان تجمیع اطلاعات واحدها جهت استخراج لیست دارایی ودرخواست وجه و دیسکت دارایی برای سازمانهایی که دارای واحدهای تابعه هستند

پیشنهاد نرم افزاری…

سیستم های یکپارچه توازن به عنوان یکی از کاملترین و قویترین نرم افزار در حوزه مالی، اداری و بازرگانی شناخته می شود.