حسابداری اموال و دارایی ثابت

از آنجا که بخش عمده ای از سرمایه گذاری و توازن مالی شرکتها صرف تهیه و خرید انواع داراییهای سرمایه ای می گردد تا در پیشبرد اهداف و وظایف پیش بینی شده بکار گرفته شوند و از طرفی بعنوان یک قلم در صورتهای مالی و تاثیرگذار در وضعیت مالی شرکت و بهاء تمام شده کالاها و خدمات ارائه شده در روند توسعه و تداوم فعالیت مورد توجه می باشد ، لذا عملیات ثبت و پردازش اطلاعات فیزیکی و ریالی و انجام کنترل های لازم و همچنین تخصیص سیستماتیک هزینه های پرداخت شده برای تحصیل (بهاء تمام شده) بعنوان هزینه استهلاک به بهای تمام شده کالا و خدمات تولید شده و یا هزینه های دوره ، و افشاء اطلاعات مورد نیاز در صورتها و گزارشهای مالی ، یکی از مهمترین وظایف واحد امور مالی و حسابداری می باشد .
نرم افزار حسابداری اموال و دارایی ثابت بعنوان زیر مجموعه سیستم یکپارچه توازن ضمن برخورداری از کلیه مشخصات و استانداردهای لازم با استفاده از طراحی مناسب و امکانات فوق العاده قادر به پاسخگویی کلیه نیازهای فوق می باشد.

امکانات و قابلیتهای نرم افزار حسابداری اموال و دارایی ثابت

• امکان پردازش اطلاعات انواع دارایی(اموال) شامل ، داراییهای ثابت مشهود و نا مشهود ، اموال جزئی و در حکم مصرفی
• امکان طبقه بندی و گروه بندی هر یک از انواع دارایی(اموال) بصورت دلخواه و برحسب نیاز شرکت و سازمان و اختصاص پارامترها و مشخصات فنی متناسب با آن بصورت پارامتریک
• امکان تعریف و تنظیم جداول و نرخ های استهلاک و تعریف روشهای متداول محاسبه استهلاک و اختصاص آن به طبقات و گروههای دارایی(اموال) و یا هر یک از داراییها و امکان تنظیم پارامتریک آن برای مراکز هزینه واحدهای سازمانی
• امکان تنظیم و تعریف نحوه پلاک گذاری داراییها و تغییر آن بر حسب نیاز
• امکان انتقال و صدور فرمهای رسیده داراییها از سیستم انبار و تدارکات بصورت مستقیم
• امکان پردازش کلیه اطلاعات داراییهای وارده شامل اطلاعات اولیه ، مشخصات فنی ، فروشنده ، دوره گارانتی و …
• امکان تعریف و اختصاص دارایی به یک یا چند مرکز هزینه به نسبت های دلخواه تقسیم هزینه استهلاک ویا هزینه های تعمیر و نگهداری
• امکان پردازش اطلاعات مربوط به داراییهای امانی ، استیجاری ، طرح ها و پروژه ها ، قراردادها و … بصورت مستقل برای انواع دارایی و طبقات تعریف شده و تخصیص پلاک به آن
• پردازش اطلاعات مربوط به جمعداری اموال شامل محل و مکان استقرار و واحدهای سازمانی و اشخاص تحویل گیرنده و استفاده کننده و نقل و انتقالات فیزیکی دارایی در داخل ساختمان
• امکان صدور لیست های صورت برداری و امکان کنترل و پردازش اطللاعات مربوط به صورت برداری در هر سال و امکان ثبت اطلاعات مربوط به مشاهده عینی و وضعیت و …
• نگهداری اطلاعات ریالی دارایی با تمام جزئیات و هماهنگ و مرتبط با سیستم حسابداری بر اساس بهای تمام شده تاریخی و بهای تجدید ارزیابی
• امکان پردازش کلیه اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی داراییها و تجدید ارزیابی مجدد بصورت نامحدود و استخراج و نگهداری سوابق آن با امکان محاسبه موازی و استخراج گزارشهای مقایسه ای
• امکان درج اطلاعات بیمه بصورت گروهی و یا هر یک از داراییها و کنترل تاریخ اتمام و تجدید آن برای انواع بیمه و شرکت های بیمه و ارتباط با سیستم حسابداری
• درج اطلاعات ریالی ، سوابق تعمیرات اساسی ، … و همچنین هزینه های جاری برای هر پلاک بصورت جداگانه
• امکان تفکیک و تجمیع پلاکهای دارایی و نگهداری سوابق قبلی آن با امکان تغییر شرایط و نرخ استهلاک برای دارایی تجمیع و یا تفکیک شده
• محاسبه استهلاک سالیانه و امکان محاسبه ذخیره استهلاک در طی سال مالی و مقاطع مورد نیاز و داراییهای فروش رفته ، اسقاط شده ، معدوم شده و یا انتقالی بین شعب و سازمانها و تخصیص هزینه استهلاک به صورت اتوماتیک به مراکز هزینه و مراکز فعالیت و نگهداری سوابق آن
• امکان پردازش وضعیت و مشخصات اسناد مالکیت و تصویر اسناد و کاتالوگها و تصویر دارایی و دستورالعملها و همچنین امکان الصاق کلیه فایل های اطلاعاتی و تصویری به هر پلاک
• امکان پردازش و کنترل کلیه داراییهای جزئی بر حسب تحویل گیرندگان و واحدهای استفاده کننده به نحو دلخواه
• امکان پردازش و نگهداری کلیه اطلاعات مربوط به داراییهای اجاره داده شده و قراردادهای اجاره بصورت گروهی و یا هر یک از داراییها به دیگران و کنترل آنها
• امکان نگهداری داراییهای مربوط به طرح های تملک داراییهای سرمایه ای و اموال دولتی امانی نزد شرکت و یا در حال بهره برداری توسط شرکت به تفکیک طرح مربوطه و همچنین پردازش اطلاعات داراییهای در جریان ساخت و تولید وسفارشات سرمایه ای و …
• امکان صدور اسناد حسابداری مرتبط با محاسبه استهلاک و خروج دارایی در سیستم حسابداری بصورت اتوماتیک
• امکان صدور کلیه اسناد حسابداری مربوط به تعمیرات اساسی و جاری و اطلاعات بیمه و اجاره اموال بصورت مستقیم
• استخراج کلیه گزارشات ، محاسبه استهلاک و هزینه استهلاک به تفکیک مراکز هزینه و واحدهای سازمانی ، طرح ها و پروژه ها و قراردادها
• استخراج گزارشهای متنوع از داراییها بر حسب محل و مکان استقرار ، واحدهای تحویل گیرنده و استفاده کنندگان و مراکز هزینه
• استخراج گزارشهای از وضعیت بیمه و اجاره اموال و داراییهای امانی و استیجاری
• تولید گزارشهای ترکیبی و پویا بر حسب نیاز کاربر از اطلاعات فنی ، ریالی ، محل استقرار بصورت نامحدود

پیشنهاد نرم افزاری…

سیستم های یکپارچه توازن به عنوان یکی از کاملترین و قویترین نرم افزار در حوزه مالی، اداری و بازرگانی شناخته می شود.