زیر سیستمهای منابع انسانی

سیستم پرسنلی و صدور احکام

جهت استفاده سازمانهای دولتی و بخش خصوصی و با استفاده از قوانین مرتبط با نظامهای استخدامی معمول در کشور شامل قانون کار ، نظام هماهنگ وقانون مدیریت خدمات کشوری ، نظام اعضای هیات علمی بصورتی طراحی شده تا کاربران بتوانند براحتی و بصورت پارامتریک نسبت به اعمال تغییرات قوانین و مقرارت اقدام نموده و احکام کارگزینی مربوطه را صادر نمایند در سیستم پرسنلی و صدور احکام از امکانات سیستم آموزش و طبقه بندی مشاغل و تشکیلات سازمانی نیز استفاده شده بصورت کاملا یکپارچه با سایر زیرسیستمها بخصوص حقوق و دستمزد می باشد .

امکانات و قابلیت ها 

• امکان تعریف انواع استخدام بصورت دلخواه
• امکان تعریف انواع آیتم های حقوقی برای هرنوع استخدام
• امکان تعریف ابلاغیه های تشکیلات سازمانی با سطوح دلخواه وامکان تعریف شرح وظایف برای هر سطح از آن و نگهداری سابقه ، ایجاد وحذف آن
• امکان تعریف تقسیمات کشوری تاسطح دلخواه وخصوصیات مورد نیاز
• امکان تعریف رسته ها و رشته های شغلی به تفکیک نظامهای استخدامی قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون کار و..
• امکان تعریف پستها و مشاغل سازمانی و ارتباط آن با تشکیلات سازمانی و سابقه ایجاد وحذف آن
• امکان تعریف اطلاعات عمومی و استخدامی پرسنل با امکان پیوست نمودن مدارک و پرونده های پرسنلی بصورت اسکن شده جهت بایگانی الکترونیکی پروند ها
• امکان نگهداری سوابق کاری داخل و خارج از سازمان و سوابق بیمه و سوابق ماموریت خارج از سازمان و ….
• امکان درج اطلاعات وابستگان
• امکان درج اطلاعات مربوط به سوابق ایثارگری و خدمت درجبهه و…
• امکان درج جداول پایه تحصیلی ، رشته های تحصیلی ، سوابق تحصیلی و سوابق آموزشی دورهای آموزش کوتاه مدت ضمن خدمت
• درج جداول پایه محاسباتی جهت صدور احکام :

۱. امکان تعریف جداول پایه محاسباتی قانون مدیریت خدمات کشوری بصورت پارامتریک جهت محاسبه احکام همانند : جداول امتیازات حق شغل ، حق مدیریت ، حق شاغل، ایثارگری و غیره …
۲. امکان تعریف جداول پایه محاسباتی قانون کار و جداول طبقه بندی مشاغل قانون کار بصورت پارامتریک شامل : ضوابط سالیانه ، گروه و پایه و سنوات خدمت و … جهت محاسبه احکام کارکنان مشمول قانون کار
۳. امکان تعریف سایر آیتمهای موثر در صدور احکام کارگزینی
۴. امکان تعریف ضوابط و جداول پایه مربوط به صدور احکام اعضای هیات علمی

• صدور انواع احکام کارگزینی و ابلاغیه های مختلف در ارتباط با استخدام ، ارتقاء ، افزایش سالیانه ، تغییر محل خدمت ، پایان کار، بازنشستگی ، انفصال و غیره برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولین قانون کار و اعضای هیات علمی
• امکان نگهداری کلیه سوابق احکام صادره به ترتیب تاریخ صدور وکلیه مستندات مربوط به صدور احکام کارگزینی
• ارتباط یکپارچه سیستم کارگزینی با سیستم حقوق و دستمزد و استفاده مشترک دو سیستم از اطلاعات پایه مشترک و احکام مشترک
• استفاده از احکام پرسنلی جهت محاسبه حقوق و دستمزد بدون نیاز به انتقال احکام وتنها با ثبت قطعی احکام کارگزینی
• استخراج انواع گزارشات مورد نیاز کاربران با استفاده از امکانات طراحی گزارش درسیستمهای توازن بصورت گزارشات ثابت و متغییر مورد نیاز کاربر
• امکان خروجی به اکسل کلیه اطلاعات وگزارشات استخراجی
• امکان اسکن نمودن کلیه اسناد و مدارک مربوطه و تشکیل پرونده الکترونیکی برای پرسنل

پیشنهاد نرم افزاری…

سیستم های یکپارچه توازن به عنوان یکی از کاملترین و قویترین نرم افزار در حوزه مالی، اداری و بازرگانی شناخته می شود.