مدیریت قراردادها و پیمانها

این زیرسیستم جهت شرکتها وسازمانهایی که با حجم انبوه از قراردادها مواجه هستند برای سهولت درتنظیم وکنترل قراردادهای منعقد شده در سه حوزه متفاوت شامل قراردادهای تامین کالا و خدمات (کارفرمایی ) و قراردادهای ساخت و ارائه خدمات ( پیمانکاری ) و قراردادهای ارائه کالا وخدمات ( فروش) بصورت یکپارچه با سایر زیرسیستمها طراحی شده است .

 

برخی امکانات و قابلیتها

• امکان تعریف جداول مربوطه به قراردادها و پروژه ها
• امکان تعریف جداول مرتبط با گروهها و تامین کنندگان و مشتریان
• امکان تعریف ظوابط نرخ گذاری و تحقیقات و عوارض خرید/ فروش
• امکان تعریف و استفاده از واحدهای سازمانی ، مراکز هزینه و واحدهای تابعه
• امکان تعریف فهرست بها و ظوابط و ضرایب آن بصورت دلخواه امکان تعریف و گروه بندی انواع قراردادهای خرید و تامین کالا و خدمات
• امکان تعریف انواع قراردادهای سفارشات ساخت و تولید و پیمانکاری
• امکان تعریف انواع پروژه های تولید و عمرانی و گروه بندی آنها بصورت دلخواه
• امکان گروه بندی و تعریف انواع قراردادها و سفارشات فروش کالا و خدمات
• امکان تعریف قوانین و مقررات
• امکان تعریف دستگاه و مشاورین ناظر قرارداد
• امکان گروه بندی و تعریف انواع تیپ و نوع قرارداد
• امکان تعریف ظوابط ضریب منطقه ای
• امکان عملیات تنظیم قراردادهای خرید(کارفرما) شامل تنظیم پیش نویسی ، جزئیات اقدام قرارداد ، در ساخت تضمینات ، الحاقیه قرارداد و مطالبات و صورتجلسات قرارداد و خاتمه / فسخ قرارداد
• امضاء عملیات تنظیم قراردادهای سفارشی ساخت پیمانکاری و مشاوره ای شامل تنظیم پیش نویس، جزئیات اقدام قرارداد ،
• امضاء و ابلاغ قرارداد ، پرداخت تضمینات ، مطالبات و صورتجلسات قرارداد و خاتمه و فسخ قرارداد
• عملیات تنظیم قراردادهای فروش کالا و خدمات شامل پیش نویس قرارداد و جزئیات اقدام قرارداد ، امضاء و ابلاغ ، پرداخت تضمینات الحاقیه ، مطالبات و صورتجلسه و خاتمه / فسخ قرارداد
• امکان دریافت صورت وضعیت پیمانکاری ، فاکتور و صورتحساب ، دریافت تعدیل صورت وضعیت و جرائم
• امکان صدور فاکتور ، پیش صورتحساب ، صورت وضعیت پیمانکاری ، تعدیل صورت وضعیت برای قراردادهای پیمانکاری توسط پیمانکار
• امکان صدور فاکتور ، پیش صورتحساب ، صورتحساب برای قراردادهای فروش
• امکان صدور سند حسابداری برای فرمهای صادره درسیستم با تنظیمات دلخواه کاربر
• امکان تولید انواع گزارشات دلخواه توسط کاربر از کلیه عملیات سیستم