دوره پیش استخدامی

دوره پيش استخدامي بازه زماني قبل از استخدام را گويند كه هر فرد لازم است در اين بازه زماني مهارتها ، دانش ، تجربه و بينش لازم براي احراز شغل مورد نظر را كسب نمايد .

اهداف

  1. كسب دانش ، مهارت و آشنايي لازم جهت احراز شغل .
  2. دستيابي به توانمنديها و استاندارد شرايط احراز شغل .
  3.  ايجاد شناخت طرفين از يكديگر و ايجاد زيرساخت اعتماد و اطمينان جهت تداوم همكاري .
  4.  تربيت نيروي كارشناسي مطابق با نياز كاربردي و عملي شركت در پست ويژه .

اركان و برنامه آموزشي

ركن اول: (1) خودآموزي (2)سمينارها و کارگاههای آموزشي (3)دوره هاي آموزشي (4)محتواي الكترونيكي.
ركن دوم: حضور در محيط كار و مواجه مستقیم با شغل، انجام شرح وظايف شغلی (این دورکن در کنار اعتماد مدیریت ، اهداف دوره پیش استخدامی را میسر می سازد.)

شرایط پیش استخدامی

  •  آموزشهای دوره پیش استخدامی ، هزینه ای برای جنابعالی ندارد. وبابت انجام شرح وظایف محوله در این دوره ، از طرف شرکت حق الزحمه ای پرداخت نمی شود.
  • دوره کارورزی بین 4 تا 7 ماه تنظیم شده است که مدت زمان دقیق آن در پایان فرآیند جذب و پذیرش تعیین می شود.
  • این امكان برای کارورز وجود دارد كه در بازه زماني پيش استخدامي نسبت به قطع همكاري اقدام کند.
  •  لیست و سرفصلها و برنامه آموزشی دوره پیش استخدامی در ابتدای هر دوره تعیین می گردد.
  • ارزشیابی پایان دوره پیش استخدامی، حاصل جمع امتيازات فني و تخصصي + امتيازات شخصيتي و رفتاري می باشد.