خزانه داری

کنترل ونظارت بر نقدینگی ومدیریت گردش عملیات وجوه نقد دربسیاری از شرکتهاوسازمانها جزء نیاز اصلی محسوب می شود بسیاری از شرکتها روزانه با صدها مورد عملیات دریافت وپرداخت نقدواسناد روبرو هستند ثبت وکنترل به موقع اطلاعات بصورت یکپارچه با سایر سیستمها و استخراج گزارشات کنترلی و مدیریت لحظه ای از وضعیت نقدینگی سازمان ازجمله وظایف این زیرسیستم می باشد . شرکتها وسازمانهایی که حجم مبالغ دریافتی نقدی واسناد بالایی بصورت روزانه ندارند مثل شرکتهای پیمانکاری و شرکتهای دولتی وسازمانهای دولتی نیازی به استفاده ازسیستم خزانه داری ندارند ونیاز صدور چک و مغایرت بانکی وکنترل اسناد دریافتنی وپرداختنی خود را می توانند با استفاده از امکانات سیستم حسابداری برطرف

نمایند .

برخی از امکانات و قابلیتها

• امکان تعریف گروهها و مراکز خزانه داری به صورت درختی و نامحدود
• امکان تعریف گروههای صندوق و صندوقها …
• امکان تعریف گروههای تنخواه گردان و تنخواه گردانها
• امکان تعریف گروههای حسابهای بانکی به صورت نامحدود
• امکان تعریف گروهها و قراردادهای تسهیلات دریافتی به صورت نامحدود
• امکان تعریف گروهها و قراردادهای تسهیلات پرداختی به صورت نامحدود
• امکان تعریف انواع فرمها و اسناد دریافتی و پرداختی به صورت پارامتریک
• امکان تعریف انواع وضعیت فرمها و اسناد دریافتی و پرداختی به صورت پارامتریک
• امکان تعریف انواع موضوعات دریافتی و پرداختی بصورت پارامتریک
• امکان تعریف انواع مدارک دریافتی و پرداختی بصورت پارامتریک
• امکان تعریف دسته چک و کنترل چکهای صادره
• امکان تعریف گروهها و منابع دریافت و پرداخت
• امکان استفاده مستقیم از درختواره های کدینگ خزانه داری در حسابداری و بالعکس
• امکان انجام انواع عملیات دریافت و پرداخت نقد ، اسناد مدت دار ، تضمین و سپرده ها و بالعکس
• امکان انجام هر گونه عملیات روی اسناد دریافتی و پرداختی به صورت انتخابی و گروهی و تبدیل وضعیت ها به صورت اتوماتیک با حالت های مورد دلخواه کاربر
• امکان تنظیم و صدور اسناد حسابداری به صورت دلخواه برای کلیه دریافتها و پرداختها و عملیات اسناد دریافتی و پرداختی و تضمینات و سپرده ها
• امکان ارتباط کلیه دریافتها و پرداختها با سایر زیرسیستمها از جمله قراردادها ، بودجه ، پروژه ها ، صورتحسابها و فاکتورهای خرید و فروش و …
• امکان درج اطلاعات تنخواه گردانها برای هر تنخواه گردان اعم از دریافت و پرداخت با دسترسی در محیط شبکه به وی و صدور سند حسابداری از فرم های عملیات تنخواه گردان به صورت اتوماتیک

پیشنهاد نرم افزاری…

سیستم های یکپارچه توازن به عنوان یکی از کاملترین و قویترین نرم افزار در حوزه مالی، اداری و بازرگانی شناخته می شود.