خرید و تدارکات

زیرسیستم خرید و تدارکات داخلی به منظور انجام عملیات مربوط به پیش بینی و برنامه ریزی و کنترل فعالیات های روزانه واحدهای تدارکاتی و خرید بصورت یکپارچه با سایر زیرسیسمتها مجموعه توازن طراحی گردیده است کنترل عملیات از مرحله درخواست کالا تا تحویل کالای خریداری شده به انبار از جمله وظایف این زیرسیستم می باشد .

برخی امکانات و قابلیتها

برخی از امکانات و قابلیتها
• امکان تعریف کالاها و خدمات بصورت درختی و سطوح نا محدود (یکپارچه با سیستم انبار)
• امکان تعریف و گروه بندی مراکز و سازمان خرید و همچنین کارکنان و عوامل خرید
• امکان تعریف قراردادها بصورت درختی و نامحدود
• امکان گروه بندی و تعریف پروژها بصورت درختی و نامحدود
• امکان تعریف گروههای تامین کننده و فروشنده بصورت درختی و سطوح نامحدود
• امکان تعریف کارپردازان و ماموران خرید و گروه بندی آنها
• امکان ارتباط و گروههای کالا و خدمات با تامین کنندگان خاص
• امکان تعریف قوانین و مقررات بصورت گروه بندی شده و دلخواه کاربران
• امکان تعریف و استفاده از واحدهای سازمانی و مراکز هزینه در سایر سیستم ها
• امکان تعریف اطلاعات پایه خرید بصورت پارامتریک و استفاده در سیستم شامل انواع خرید ، روش خرید ، نوع معاملات ، هزینه ها و کسورات خرید
• امکان تعریف ضوابط عوارض ، کسورات ، هزینه ها و تخفیفات خرید بصورت نامحدود و پارامتریک
• امکان درج پیش بینی خرید سالیانه کالا و خدمات به تفکیک واحدهای سازمانی مراکز هزینه و …
• امکان درج زمانبندی خرید کالا و خدمات و صدور فرم زمانبندی
• امکان صدور فرم درخواست کالا توسط کاربران طی مراحل تایید و تصویب
• امکان صدور فرم درخواست خرید
• امکان صدور فرم دستور خرید
• امکان صدور فرم استعلام بها و پیش فاکتور برای هردستور خرید به تعداد استعلام دریافتی دلخواه
• امکان صدور فرم سفارشات خرید/ قرارداد خرید
• امکان صدور فرم فاکتور ، صورتحساب و صورت وضعیت های ارائه شده
• امکان صدور فرم زمانبندی رسید و تحویل کالا (فرم ارسال کالا)
• امکان صدور فرم برگشت از خرید و مرجوعی خرید
• امکان صدور فرم صدور برگ ترانزیت و تحویل مستقیم
• امکان ارتباط با سیستم حسابداری ، انبار و کمیسون معاملات بصورت کامل
• امکان صدور سند حسابداری برای فرمهای مورد نیاز با تنظیمات دلخواه
• امکان استخراج گزارشات متنوع و مورد نیاز کاربران