حسابداری مالی دریافت و پرداخت

یکی از اهداف مهم و اساسی در شرکتها و سازمانها ، فراهم نمودن اطلاعات مالی بصورت یکپارچه و بهنگام می باشد . به روز بودن اطلاعات مالی در هر سازمان ، بستر مناسبی را درجهت تصمیم گیری های مدیریت در بخش های بهبود روند کنترل و برنامه ریزی در سطح سازمان ایجاد می نماید و اتخاذ تصمیم های مدیریتی دقیق و حساس در مقاطع مختلف زمانی را مهیا خواهد نمود . مدیران با تکیه بر اطلاعات یکپارچه و منسجم از بخش های مختلف سازمان می توانند در عرصه رقابت ، خط مشی و روند تصمیم گیری دقیقی در برنامه های میان مدت و بلند مدت اتخاذ نموده و به موفقیت های چشمگیری نائل گردند و بدون دسترسی به اطلاعات این امر ممکن نخواهد بود . نرم افزار حسابداری مالی به عنوان هسته اصلی و مرکزیت سیستم های یکپارچه سیستم توازن وظیفه جمع آوری و یکپارچه سازی نتایج عملیات و کلیه فعالیت های مالی انجام شده در سطح سازمان را به عهده دارد . این سیستم علاوه بر انجام شرح وظایف یک سیستم حسابداری مالی معمولی نقش جمع آوری اطلاعات کلیدی از سیستمهای دیگری مانند انبار ، فروش ، دارائیهای ثابت و … را نیز به عهده داشته و طبقه بندی و جمع بندی اطلاعات این سیستمها از قابلیتهای بی نظیر این نرم افزار بشمار می رود . ضمن اینکه این زیرسیستمها می توانند بصورت جداگانه ویا موازی باهم دریک سیستم مورد استفاده قرارگیرند .

امکانات و قابلیتها

 • عملیات کامل مربوط به صدور اسناد حسابداری و دفترداری
 • امکان تعریف حسابها به تعداد سطوح نامحدود قابل تنظیم با طول کدینگ مورد نیاز برای حسابها بصورت درختی بدون محدودیت در تعداد سطوح
 • امکان استفاده از کدینگهای درختی در سایر سیستمها بعنوان یک یا چند سطح از حسابها درسیستم حسابداری برحسب نیاز جهت یکپارچگی هرچه بیشتر سیستمها
 • امکان تنظیمات وسیع برای حسابها در سطوح مختلف به منظور انجام کنترلهای سیستمی
 • امکان تنظیم سیستم جهت استفاده از واحد پولی پایه ارزی بعنوان واحد اصلی سیستم
 • امکان استفاده از فیلدهای آزاد به تعداد دلخواه برای کلیه اطلاعات پایه و فرمهای ورود اطلاعات با عنوان دلخواه کاربر جهت سفارشی نمودن سیستم مطابق نیاز سازمان
 • امکان صدور اسناد حسابداری از کلیه زیرسیستمهای مرتبط و سیستم شعب بصورت مستقیم در کلیه زیر سیستمها بدون نیاز به خروج از محیط سند حسابداری
 • امکان نگهداری و پردازش اطلاعات حسابداری شعب بصورت تنخواه گردان و شعب مستقل مالی و شرکتهای تابعه بصورت نامحدود و استفاده و معرفی هر تعداد شعب و شرکتهای تابعه و نگهداری کلیه اطلاعات حسابداری بصورت مستقل
 • امکان تعریف دوره های مختلف مالی برای هرکدام از شعب و شرکتهای تابعه و امکان تبادل وسیع اطلاعات وتنظیم و صدور اسناد حسابداری بر اساس خصوصیات هر یک از شعب و عملیات بستن حسابهای شعب به شرکت اصلی و انتقال مانده بصورت اتوماتیک برای سال مالی بعد با امکان تغییر ساختار حسابها در سال مالی جدید
 • انجام عملیات دریافت و پرداخت شامل امکانات کنترل حسابهای بانکی ، صدور چک ، نامه بانک ، اعلام وصول ، ارسال اعلامیه ، ارسال وجه ، صدور فرم دریافت و پرداخت ، صدور فرمهای دریافت وپرداخت بصورت کاملا پویا بدون نیاز به سیستم خزانه داری
 • امکان تعریف دسته چک و کنترل چکهای صادر شده و باطل شده و استفاده نشده در سیستم حسابداری
 • امکان کنترل مغایرت حسابهای بانکی با استفاده از اطلاعات صورتحساب بصورت دستی و فلاپی و تهیه صورت مغایرت و اقلام باز و گزارش موجودی واقعی
 • کنترل اسناد دریافتنی و پرداختنی ، در جریان وصول ، تضمینات دریافتی ، پرداختی برای حسابهای ارزی و ریالی
 • عملیات مربوط به مراکز فعالیت و هزینه شامل امکان تعریف و تنظیم گروهها و مراکز فعالیت بصورت نامحدود با ساختار درختی بدون محدودیت در تعداد سطوح
 • امکان ارتباط کلیه حسابها با دختواره مراکز فعالیت و هزینه بصورت ماتریسی
 • امکان استفاده از حسابهای شناور و گروههای حساب تفصیلی مستقل جهت دسته بندی و استخراج گزارشات متنوع و دلخواه و تهیه اطلاعات مورد نیاز بدون نیاز به پردازش مجدد اطلاعات و حسابها بصورت جانبی و پارامتریک
 • نگهداری دفاتر و حسابهای مقداری و ریالی و ارزی
 • تولید ترازهای مقداری و ریالی ۴ و ۶ و ۸ و ۱۰ ستونی با قالب مورد نظر کاربر
 • نگهداری دفاتر و حسابهای ارزی و ارزی ریالی و استخراج ترازهای ارزی و ریالی
 • امکان تنظیم و تعریف گزارشات مربوطه جهت تهیه صورتهای مالی میان دوره ای و پایان دوره ای
 • گزارشات متنوع از دفاتر و تراز حسابها و گزارشات مدیریتی و نموداری با قالبهای (Format) قابل تنظیم توسط کاربر
 • امکان ارسال مستقیم کلیه گزارشات و فرمها به نرم افزار Excel) Word) و …
 • گزارشات وسیع شامل دفاتر هزینه و ترازها و گزارشات عملیاتی و مدیریتی و مقایسه ای و نموداری از مراکز هزینه
 • گزارشات مقداری برای حسابهای مقداری بر حسب واحدهای مقداری دلخواه در کلیه سطوح حسابها و دفاتر حساب
 • گزارشات کنترل نقدینگی وکنترل اسناد دریافتنی وپرداختنی وتضمینی وانتقال اقلام باز به دوره مالی بعد
 • گزارشات مدیریتی و نموداری و تلفیقی با شعب و شرکتهای تابعه