حسابداری مالی و کنترل بودجه پروژه ودریافت وپرداخت

اغلب شرکهای پیمانکاری و همچنین شرکتهای تولیدی در اجرای پروژه های متنوعی که در حال انجام دارند بر حسب نوع فعالیتشان نیاز به اطلاعاتی در مراحل قبل از بهره برداری ، توسعه عملیات و یا عملیات عادی شرکت دارند . این اطلاعات شامل مواردی همچون کنترل بودجه ، بهای تمام شده ، هزینه های انجام شده بر حسب اجزای پروژه مطابق با استاندارد WBS تعریف شده در پروژه ، امکان تبادل اطلاعات و مطابقت اطلاعات مالی با اطلاعات استخراج شده از وضعیت فیزیکی پروژه می باشند . هماهنگی امور مالی شرکت با مدیریت کنترل پروژه از طریق ایجاد زبان مشترک در کنار عملیات جاری به همراه انجام عملیات دریافت و پرداخت و دفترداری و نگهداری حسابها ، استخراج گزارشات مدیریتی را فراهم خواهد نمود که از اهم اهداف طراحی و پیاده سازی شده در زیر سیستم حسابداری مالی و کنترل بودجه پروژه سیستم توازن می باشد . سیستم حسابداری کنترل پروژه با دیدگاهی نوین به شکلی طراحی گردیده است که تمام موارد یاد شده فوق با رویکردی جدید و کاربری آسان در اختیار کاربران قرار گیرد .

 • عملیات کامل مربوط به صدور اسناد حسابداری و دفترداری نگهداری حسابها به تعداد سطوح دلخواه قابل تنظیم با طول کدینگ مورد نیاز برای حسابها در کلیه سطوح
 • امکان تنظیمات وسیع برای ارتباط حسابها در سطوح مختلف به منظور انجام کنترل های سیستمی شامل امکان نگهداری حسابها به تفکیک طرح ها و پروژه ها و یا فعالیت های پروژه مطابق با منابع تامین اعتبار با استفاده از حسابهای واحد و بدون نیاز به قرار گرفتن آن بعنوان یک سطح از حساب
 • امکان تعریف اجزای پروژه ها مطابق با WBS طراحی شده بصورت درختی و تا هر سطح دلخواه کاربر و در اختیار بودن پارامترهای قابل تعریف توسط کاربر برای هر یک از اجزای تعریف شده
 • امکان تعریف منابع تامین اعتبار بصورت درختی و ارتباط آن با طرح ها و پروژه ها و حسابها در سطح دلخواه و مورد نیاز بصورت کاملا پارامتریک با هر نوع طبقه بندی بودجه ای
 • امکان تعریف طبقه بندی دلخواه بودجه ای بصورت درختی و ارتباط آن با پروژه ها و همچنین تعریف دستگاه های مشاور و مجری مناطق جغرافیایی محل اجرای پروژه ها و ارتباط آن با قراردادها
 • امکان تعریف فصول هزینه سرمایه گذاری بصورت درختی تا هر سطح دلخواه بصورت جداگانه و خارج از کدینگ حسابداری و قرار دادن آن در سطح دلخواه حسابها در هر سطح و یا همه سطوح تعریف شده با آن و ارتباط آن با پروژه ها و فعالیت های زیر مجموعه آن تا هر سطح WBS
 • امکان صدور اسناد حسابداری ازکلیه زیرسیستم های مرتبط و سیستم شعب و شرکتهای تابعه بصورت مستقیم پس از انجام کنترل های لازم
 • امکان کنترل کلیه اسناد حسابداری بر حسب زیر سیستم و شعبه
 • امکان ورود اطلاعات مربوط به بودجه مصوب سالیانه برای پروژه ها وکنترل آن به تفکیک وکلیه جزئیات لازم
 • امکان ورود اطلاعات تعهد برای قراردادها و سفارشاتی که هنوز اجرا نشده اند با کنترل سقف بودجه
 • امکان ورود اطلاعات مربوط به تخصیص منابع ریالی بصورت نامحدود به پروژه ها با کلیه جزئیات وکنترل آن
 • امکان استفاده از سندهای نمونه و همچنین سندهای یادداشت و شرح های نمونه و… جهت تسهیل عملیات صدور سند حسابداری برای کاربران
 • امکان پردازش اطلاعات حسابداری در فرم های اختصاصی بصورت بخشی مستقل و تبادل اطلاعات با زیر سیستم بودجه و کنترل پروژه با استفاده از پردازش فرمهای اطلاعاتی مربوطه با امکانات و تسهیلات وسیع جهت سهولت پردازش و ثبت اطلاعات حسابداری پروژه ها و تبدیل آن بصورت مستقیم و اتوماتیک به اسناد حسابداری در قالب فرم پردازش اطلاعات بودجه مصوب سالانه
 • گزارشات متنوع از دفاتر و تراز حسابها به تفکیک پروژه ها و منابع تامین اعتبار بر حسب مراکز و فصول هزینه
 • امکان تعریف دسته چک و کنترل چک های صادر شده و باطل شده و استفاده نشده در سیستم
 • عملیات دریافت و پرداخت شامل امکانات کنترل حسابها ی بانکی و امکان صدور چک و نامه بانک و اعلام وصول و ارسال اعلامیه ارسال وجه و صدور فرم دریافت و پرداخت و صدور فرم های واریز مالیات و بیمه و …
 • مغایرت حساب های بانکی با استفاده از اطلاعات صورتحساب بصورت دستی و فلاپی و تهیه صورت مغایرت و اقلام باز و گزارش موجودی واقعی
 • کنترل اسناد دریافتی و پرداختی و در جریان وصول و همچنین تضمینات دریافتی و پرداختی و همچنین بصورت جداگانه برای حسابهای ارزی برای کلیهموارد فوق بصورت اتوماتیک و راس گیری چک ها
 • امکان کنترل صدور چک پس از تامین اعتبار و تایید ذیحساب
 • امکان پردازش اطلاعات پیش بینی و یا بودجه سالیانه پروژه ها به تفکیک کلیه سطوح وسرفصل های هزینه ، مراکز هزینه ، واحدهای تابعه و منابع تامین مالی وانجام کنترل های لازم استخراج لحظه ای انحرافات عملکرد واقعی با پیش بینی
 • گزارشات کنترل نقدینگی
 • عملیات مربوط به مراکز فعالیت و مراکز هزینه شامل امکانات تعریف و تنظیم گروهها و مراکز
 • تعریف و تنظیم کلید های تقسیم هزینه به منظور سرعت بخشیدن به استخراج گزارشات مدیریتی کنترل هزینه و مراکز فعالییت
 • امکان تولید گزارشات وسیع شامل دفاتر حسابها و دفاتر هزینه و دفاتر بودجه و قیمت تمام شده و ترازها و گزارشات عملیاتی ماهانه
 • ارسال کلیه فرم ها و گزارشات استخراجی و طراحی شده بصورت مستقیم به نرم افزار Excel ، Word و …
 • امکان تعریف و استفاده وسیع از گروههای حساب تفصیلی جهت پردازش حسابها و دسته بندی و استخراج گزارشات متنوع و دلخواه و تهیه اطلاعات مورد نیاز بدون نیاز به پردازش مجدد اطلاعات و حسابها بصورت جانبی و پارامتریک
 • نگهداری دفاتر و حسابهای مقداری و ریالی و استخراج ترازهای مقداری وریالی به همراه گزارشات متنوع مقداری برای حسابهای مقداری بر حسب واحدهای مقداری دلخواه در کلیه سطوح حسابها و دفاتر حساب
 • نگهداری دفاتر و حسابهای ارزی و ریالی و استخراج ترازهای ارزی و ریالی به همراه گزارشات متنوع برای حسابهای ارزی و دفاتر ارزی
 • امکان تنظیم و تعریف گزارشات مربوط به صورتهای مالی پایان دوره مالی
 • امکان نگهداری و پردازش اطلاعات حسابداری شعب بصورت شعب تنخواه گردان و مستقل ، شرکتهای تابعه بصورت نا محدود و نگهداری کلیه اطلاعات حسابداری بصورت مستقل برای هر شعبه
 • امکان تعریف دوره های مختلف مالی برای هر کدام از شعب و شرکت های تابعه و امکان تبادل وسیع اطلاعات و تنظیم و صدور اسناد حسابداری بر اساس خصوصیات هر یک از شعب به شرکت اصلی و انتقال مانده بصورت اتوماتیک برای سال مالی بعد با امکان تغییر ساختار حسابها در سال مالی جدید
 • امکان طراحی واستخراج گزارشات کنترل بودجه پروژه با فرمت و محتویات دلخواه با استفاده از ابزار منحصر به فرد سیستم توازن به تعداد نامحدود
 • امکانات پایان دوره مالی شامل سند اختتامیه وافتتاحیه و افتتاح دوره مالی جدید بصورت مکانیزه
 • عملیات دریافت و پرداخت شامل امکانات کنترل حسابها ی بانکی و امکان صدور چک و نامه بانک و اعلام وصول و ارسال اعلامیه ارسال وجه و صدور فرم دریافت و پرداخت و صدور فرم های واریز مالیات و بیمه و …
 • مغایرت حساب های بانکی با استفاده از اطلاعات صورتحساب بصورت دستی و فلاپی و تهیه صورت مغایرت و اقلام باز و گزارش موجودی واقعی
 • کنترل اسناد دریافتی و پرداختی و در جریان وصول و همچنین تضمینات دریافتی و پرداختی و همچنین بصورت جداگانه برای حسابهای ارزی برای کلیهموارد فوق بصورت اتوماتیک و راس گیری چک ها
 • امکان کنترل صدور چک پس از تامین اعتبار و تایید ذیحساب
 • امکان پردازش اطلاعات پیش بینی و یا بودجه سالیانه پروژه ها به تفکیک کلیه سطوح وسرفصل های هزینه ، مراکز هزینه ، واحدهای تابعه و منابع تامین مالی وانجام کنترل های لازم استخراج لحظه ای انحرافات عملکرد واقعی با پیش بینی
 • گزارشات کنترل نقدینگی
 • عملیات مربوط به مراکز فعالیت و مراکز هزینه شامل امکانات تعریف و تنظیم گروهها و مراکز
 • تعریف و تنظیم کلید های تقسیم هزینه به منظور سرعت بخشیدن به استخراج گزارشات مدیریتی کنترل هزینه و مراکز فعالییت
 • امکان تولید گزارشات وسیع شامل دفاتر حسابها و دفاتر هزینه و دفاتر بودجه و قیمت تمام شده و ترازها و گزارشات عملیاتی ماهانه
 • ارسال کلیه فرم ها و گزارشات استخراجی و طراحی شده بصورت مستقیم به نرم افزار Excel ، Word و …
 • امکان تعریف و استفاده وسیع از گروههای حساب تفصیلی جهت پردازش حسابها و دسته بندی و استخراج گزارشات متنوع و دلخواه و تهیه اطلاعات مورد نیاز بدون نیاز به پردازش مجدد اطلاعات و حسابها بصورت جانبی و پارامتریک
 • نگهداری دفاتر و حسابهای مقداری و ریالی و استخراج ترازهای مقداری وریالی به همراه گزارشات متنوع مقداری برای حسابهای مقداری بر حسب واحدهای مقداری دلخواه در کلیه سطوح حسابها و دفاتر حساب
 • نگهداری دفاتر و حسابهای ارزی و ریالی و استخراج ترازهای ارزی و ریالی به همراه گزارشات متنوع برای حسابهای ارزی و دفاتر ارزی
 • امکان تنظیم و تعریف گزارشات مربوط به صورتهای مالی پایان دوره مالی
 • امکان نگهداری و پردازش اطلاعات حسابداری شعب بصورت شعب تنخواه گردان و مستقل ، شرکتهای تابعه بصورت نا محدود و نگهداری کلیه اطلاعات حسابداری بصورت مستقل برای هر شعبه
 • امکان تعریف دوره های مختلف مالی برای هر کدام از شعب و شرکت های تابعه و امکان تبادل وسیع اطلاعات و تنظیم و صدور اسناد حسابداری بر اساس خصوصیات هر یک از شعب به شرکت اصلی و انتقال مانده بصورت اتوماتیک برای سال مالی بعد با امکان تغییر ساختار حسابها در سال مالی جدید
 • امکان طراحی واستخراج گزارشات کنترل بودجه پروژه با فرمت و محتویات دلخواه با استفاده از ابزار منحصر به فرد سیستم توازن به تعداد نامحدود
 • امکانات پایان دوره مالی شامل سند اختتامیه وافتتاحیه و افتتاح دوره مالی جدید بصورت مکانیزه