حسابداری مالی و کنترل بودجه و دریافت و پرداخت

یکی از اهداف مهم و اساسی در شرکتها و سازمانها ، فراهم نمودن اطلاعات مالی بصورت یکپارچه و بهنگام می باشد . به روز بودن اطلاعات مالی در هر سازمان ، بستر مناسبی را درجهت تصمیم گیری های مدیریت در بخش های بهبود روند کنترل و برنامه ریزی در سطح سازمان ایجاد می نماید و اتخاذ تصمیم های مدیریتی دقیق و حساس در مقاطع مختلف زمانی را مهیا خواهد نمود . مدیران با تکیه بر اطلاعات یکپارچه و منسجم از بخش های مختلف سازمان می توانند در عرصه رقابت ، خط مشی و روند تصمیم گیری دقیقی در برنامه های میان مدت و بلند مدت اتخاذ نموده و به موفقیت های چشمگیری نائل گردند و بدون دسترسی به اطلاعات این امر ممکن نخواهد بود . نرم افزار حسابداری مالی به عنوان هسته اصلی و مرکزیت سیستم های یکپارچه سیستم توازن وظیفه جمع آوری و یکپارچه سازی نتایج عملیات و کلیه فعالیت های مالی انجام شده در سطح سازمان را به عهده دارد . این سیستم علاوه بر انجام شرح وظایف یک سیستم حسابداری مالی معمولی نقش جمع آوری اطلاعات کلیدی از سیستمهای دیگری مانند انبار ، فروش ، دارائیهای ثابت و … را نیز به عهده داشته و طبقه بندی و جمع بندی اطلاعات این سیستمها از قابلیتهای بی نظیر این نرم افزار بشمار می رود . ضمن اینکه این زیرسیستمها می توانند بصورت جداگانه ویا موازی باهم دریک سیستم مورد استفاده قرارگیرند .