کمیسیون معاملات

عملیات مربوط به خرید کالا وخدمات در برخی از سازمانها بخصوص سازمانهای دولتی و شرکتهای دولتی دارای ضوابط و مراحل مربوط به خود می باشد . اغلب قراردادهایی که اصطلاحا جزء معاملات عمده محسوب می شوند براساس تصمیم گیری کمیسون معاملات ویا هر عنوان دیگر انجام می شود . این زیرسیستم ، به منظور کنترل وثبت مراحل انجام معاملات عمده بخصوص درسازمانهای دولتی وشرکتهای دولتی و یا شرکتهای خصوصی که از چنین ساز و کاری جهت تصمیم گیری استفاده می کنند ، بصورت یکپارچه با سیستمهای انبار وتدارکات و سیستم قراردادها و سایر زیرسیستمها طراحی گردیده است.

 

برخی امکانات و قابلیتها

• امکان تعریف سازمان و مراکز خرید
• امکان تعریف و گروه بندی انواع قراردادهای خرید کالا و خدمات قراردادهای سفارش و ساخت پیمانکاری ، قراردادهای فروش
• امکان تعریف و گروههای تامین کننده ، مشتریان ، کارفرمایان و پیمانکاران و تولیدکنندگان
• امکان تعریف اعضای کمیسیونها و هیات ها
• امکان استفاده از واحدهای سازمانی درخواست کننده و مراکز هزینه
• امکان تعریف و گروه بندی الگوها برای قراردادها و …
• امکان تعریف قوانین و مقررات
• امکان گروه بندی موضوعات ، نیاز ها و رشته ها
• امکان تعریف سمت های سازمانی
• امکان تعریف جداول دلایل لیست سیاه ، دلایل رد صلاحیت ، روزنامه های مجاز ، نحوه اعلام مناقصه و مزایده ، انواع اسناد قابل قبول ضمانت
• امکان صدور دستور کار و درخواست مناقصه
• فراخوان شناسایی تامین کنندگان
• دریافت مدارک و ارزیابی تامین کنندگان
• آگهی دعوت به مناقصه
• دریافت اسناد و ارزیابی شرکت کنندگان
• کمیسیون مناقصه و صدور صورتجلسه کمیسیون مناقصه
• کمیسیون ترک تشریفات مناقصه و صدور صورتجلسه کمیسیون ترک تشریفات
• صدور فرم دستور کار کمیسیون مزایده
• آگهی و دعوت به شرکت در مزایده
• صدور صورتجلسه کمیسیون مزایده
• صدور صورتجلسه کمیسیون ترک تشریفات مزایده
• امکان گزارش گیری از کلیه عملیات مناقصه و وضعیت ها بصورت دلخواه
• امکان گزارش گیری از کلیه عملیات کمیسیون مزایده و …
• امکان گزارش گیری از گزارش فرمها و صورتجلسات
• امکان استخراج گزارشات تحلیلی و مدیریتی
• امکان ارتباط بصورت یکپارچه با سایر سیستمها از جمله خرید و تدارکات ، سیستم انبار و قراردادها