وصول مطالبات

بسیاری از شرکتها وسازمانها اقدام به ارائه کالا وخدمات فنی ومهندسی و … از طریق قرارداد با صدور صورت وضعیت و صورتحساب می نمایند که ممکن است توسط کارفرما دچار تغییراتی شده و یا کسورات متعددی به آن تعلق گیرد . کنترل مبالغ دریافتی و یا کسر شده به تفکیک آیتم هایی مثل بیمه ، مالیات ، حسن انجام کار ، خط خوردگی و … برای هر صورتحساب در طی چند دوره مالی و استخراج گزارشات و کنترل لازم جهت پیگیری وصول هر صورتحساب و در نهایت استخراج گزارشات تجزیه سنی مانده مطالبات به صورت یکپارچه با سیستم فروش کالا وخدمات وحسابداری مالی از اهم وظایف این سیستم می باشد .

برخی امکانات و قابلیتها

• امکان تعریف ضوابط وآیتمهای وصولی یا کسر شده از صورتحسابها با تاریخ اجرای مورد نظر
• امکان درج کلیه جزئیات وصول به تفکیک مراکز
• امکان ورود مانده صورتحسابهای سنواتی اعم از مانده اصلی صورتحساب و مانده کسورات تادیه نشده مثل بیمه ومالیات وحسن انجام کار برای هر صورت حساب جهت راه اندازی سیستم
• ارتباط مستقیم سیستم با صورتحسابهای جاری وسنواتی تسویه نشده سیستم فروش
• امکان تخصیص مبلغ یک چک و یا واریزی به چندین صورتحساب جاری وسنواتی
• امکان تنظیم وصدور اسناد کلیه مراحل وصول به حسابداری بصورت مکانیزه
• امکان استخراج انواع گزارشات مدیریتی وکنترلی از وضعیت وصول صورتحسابها ومطالبات
• امکان استخراج گزارشات تجزیه سنی به تفکیک گروهها و مشتریان ، قراردادها ، پروژه ها وصورتحسابها

پیشنهاد نرم افزاری…

سیستم های یکپارچه توازن به عنوان یکی از کاملترین و قویترین نرم افزار در حوزه مالی، اداری و بازرگانی شناخته می شود.