حسابداری تملک دارائیهای سرمایه ای و کنترل بودجه ودریافت وپرداخت

نگهداری حسابها و کنترل اطلاعات مالی بر حسب موافقت نامه ها و اعتبارات سالانه به تفکیک منابع تامین اعتبار و دستگاههای مجری و بهره بردار برای هر یک از طرحهای تملک دارایی سرمایه ای ، پروژه ها ، فعالیت های مربوطه و استخراج بهای تمام شده پروژه ها برحسب فصول سرمایه گذاری در طی دوره اجراء ، کنترل بودجه ای لحظه ای ، امکان استخراج گزارشات مقطعی و دوره ای ، تهیه صورتهای مالی طرح در پایان دوره مالی به همراه عملیات دفتر داری و تنظیم حسابها جهت استفاده های درون سازمانی از اهم فعالیت مدیران مالی و ذیحسابان دستگاههای اجرایی می باشد . زیر سیستم حسابداری تملک دارایی سرمایه ای بعنوان بخشی از سیستم یکپارچه توازن قابلیت های زیادی را در اختیار کاربر می گذارد . زیر سیستم فوق مطابق با مشخصات اعلام شده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و با طراحی و امکانات کاملا پیشرفته و امکان ارتباط و انتقال اطلاعات به دیگر سیستم ها پیاده سازی گردیده است .

امکانات و قابلیتها

 • عملیات کامل مربوط به صدور اسناد حسابداری و دفترداری ، نگهداری حسابها به تعداد سطوح دلخواه قابل تنظیم با طول کدینگ مورد نیاز برای حسابها در کلیه سطوح
 • امکان تنظیمات وسیع برای ارتباط حسابها در سطوح مختلف به منظور انجام کنترلهای سیستمی شامل امکان نگهداری حسابها به تفکیک طرح ها و پروژه ها ، فعالیت های پروژه ، منابع تامین اعتبار ، اعتبارات ملی و استانی ، اعتبارات ابلاغی از سایر سازمانها با استفاده از حسابهای واحد و بدون نیاز به قرار گرفتن آن بعنوان یک سطح از حساب
 • امکان تعریف طرح های تملک مطابق با اطلاعات مندرج در موافقت نامه برای کلیه پروژه ها ، فعالیت ها و عملیات بصورت درختی با سطح دلخواه کاربر و دراختیار بودن پارامترهای قابل تعریف توسط کاربر علاوه بر اطلاعات مندرج در موافقت نامه ها برای هر دوره مالی
 • امکان تعریف منابع تامین اعتبار بصورت درختی و ارتباط آن با طرح ها و پروژه ها و حساب ها در سطح دلخواه و مورد نیاز بصورت کاملا پویا با هر نوع طبقه بندی بودجه ای
 • امکان تعریف امور و فصول سرمایه گذاری و برنامه ها مطابق طبقه بندی سازمان برنامه و بودجه و ارتباط آن با طرحها ، تعریف دستگاههای مجری و بهره بردار ، مناطق جغرافیایی محل اجرای پروژه ها ، طرحها و ارتباط آن با موافقت نامه طرحها
 • امکان تعریف فصول هزینه سرمایه گذاری بصورت درختی و نامحدود بشکل جداگانه و خارج از کدینگ حسابداری
 • امکان تعریف سرفصل حسابها و مراکز هزینه و واحدهای تابعه بصورت درختوارهای مستقل با تعداد سطح نامحدود ولینک آن بصورت ماتریسی با یکدیگر و سرفصل های بودجه ای دیگر برحسب نیاز
 • قراردادن فصول هزینه در هر سطح دلخواه از حسابها در یک یا هر چند سطح مورد نظر از فصول هزینه و ارتباط آن با طرح ها و پروژه ها و فعالیت های زیر مجموعه آن
 • امکان تعریف و تنظیم حسابهای سنواتی و نگهداری مانده و کنترل آن به تفکیک سال و منبع تأمین اعتبار برای هر برنامه
 • امکان صدور اسناد حسابداری از کلیه زیر سیستمهای مرتبط و سیستم عاملین و ذیحسابیهای سازمانهای تابعه به صورت مستقیم پس از انجام کنترلهای لازم
 • امکان کنترل اسناد حسابداری بر حسب زیر سیستم و عاملین ذیحساب
 • امکان استفاده از سندهای نمونه ، یادداشت و شرح های نمونه جهت تسهیل در عملیات صدور سند حسابداری
 • امکان پردازش اطلاعات حسابداری در فرمهای اختصاصی بصورت بخشی مستقل و تبادل آنها با زیر سیستم بودجه جهت پردازش فرمهای اطلاعاتی مربوطه و تسهیلات وسیع برای پردازش و ثبت اطلاعات حسابداری جاری دولتی و تبدیل آن بصورت مستقیم و اتوماتیک به اسناد حسابداری بشرح زیر :
  ۱. فرم پردازش اطلاعات اعتبار مصوب
  ۲. فرم پردازش اطلاعات تخصیص اعتبار
  ۳. فرم پردازش اطلاعات درخواست وجه
  ۴. فرم پردازش اطلاعات دریافت وجه
  ۵. فرم ابلاغ اعتبار
  ۶. فرم حواله : استفاده از اطلاعات درج شده توسط واحدهای مجری برنامه ها ، انجام عملیات پرداختهای قطعی و غیر قطعی ، صورت وضعیت قراردادها با انجام کسورات ، محسابات ذیحسابی و تبدیل آن بصورت اتوماتیک به سند حسابداری
  ۷. فرم تامین اعتبار وتعهد
 • امکان پردازش اطلاعات قراردادها و الحاقیه های آن و ارتباط آن با برنامه ها و فعالیتهای مربوطه
 • عملیات دریافت و پرداخت شامل امکانات کنترل حسابهای بانکی ، صدور چک ، نامه بانک ، اعلام وصول ، ارسال اعلامیه ، ارسال وجه ، صدور فرمهای واریز مالیات و بیمه
 • امکان تعریف دسته چک و کنترل چکهای صادر شده و باطل شده و استفاده نشده در سیستم
 • مغایرت گیری حسبهای بانکی با استفاده از اطلاعات صورتحساب بصورت دستی و فلاپی و تهیه صورت مغایرت و اقلام باز و گزارش موجودی واقعی
 • کنترل اسناد دریافتنی و پرداختنی ، در جریان وصول ، تضمینات دریافتنی و پرداختی برای حسابهای ارزی و ریالی (بصورت جداگانه) بصورت اتوماتیک ،سررسید چکها و اسنادو امکان کنترل صدور چک پس از تامین اعتبار و تایید ذیحساب
 • عملیات مربوط به مراکز فعالیت و هزینه شامل تعریف و تنظیم گروههای مراکز فعالیت ، مدیریت ها ، معاونتها ، واحدهای مرتبط سازمانی بصورت درختی و بدون محدودیت در تعداد سطوح
 • امکان ارتباط کلیه حسابها با هر یک از مراکز فعالیت ، برنامه ها ، منابع تامین اعتبار و امکانات وسیع مربوط به کنترل و سفارشی نمودن مراکز هزینه
 • امکان تعریف و استفاده وسیع از معین های دریافت و پردازش حساب ها
 • نگهداری دفاتر و حسابهای مقداری ، ریالی و ارزی و ارزی ریالی و استخراج ترازهای مقداری و ریالی
 • امکان تنظیم و تعریف گزارشات عملکرد در قالب فرم های دوازده گانه تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • امکان نگهداری و پردازش اطلاعات حسابداری شعب بصورت عاملین ذیحساب ، تنخواه گردان ها ، ذیحسابیهای سازمانهای تابعه بصورت نا محدود ، استفاده و معرفی هر تعداد شعب و شرکتهای تابعه و نگهداری کلیه اطلاعات حسابداری بصورت مستقل
 • امکان تعریف دوره های مختلف مالی برای هر کدام از شعب و عاملین ذیحسابی و دوره متمم مالی تا پایان تیر ماه هر سال امکان تبادل وسیع اطلاعات ، تنظیم و صدور اسناد حسابداری بر اساس خصوصیات هر یک از شعب و عملیات بستن حسابهای شعب به سازمان اصلی و انتقال مانده بصورت اتوماتیک برای سال مالی بعد با امکان تغییر ساختار حسابها در سال مالی جدید
 • گزارشات کنترل نقدینگی
 • گزارشات عملیاتی ماهانه جهت ارائه به سازمانهای نظارتی ذیربط از جمله وزارت دارایی و دیوان محاسبات و سازمان برنامه و بودجه
 • استخراج گزارشات متنوع و دلخواه و تهیه اطلاعات مورد نیاز بدون نیاز به پردازش مجدد اطلاعات و حسابها بصورت جانبی و پارامتریک
 • استخراج گزارشات نهایی مصرف اعتبارات و عملکرد برنامه ها
 • گزارشات مختلف برای حسابهای مقداری برحسب واحد های مقداری دلخواه در کلیه سطوح حسابها و دفاتر حساب
 • گزارشات متنوع از دفاتر و تراز حسابها به تفکیک برنامه ها و منابع تامین اعتبار و اعتبارات ابلاغی از سایر سازمانها بر حسب مراکز هزینه
 • امکان تولید گزارشات وسیع شامل دفاتر حسابها ، هزینه ، اعتبارات ،ترازها
 • استخراج گزارشات نهایی مصرف اعتبارات و عملکرد بودجه ای طرح ها