نرم افزار بهای تمام شده برمبنای فعالیت (ABC)

تابلوی افزایش

نرم افزار بهای تمام شده برمبنای فعالیت قابل استفاده برای کلیه شرکتها و سازمانهای ارائه دهنده خدمات ، شرکتهای پیمانکاری ومهندسین مشاور، سازمانهای دولتی وشرکتهای دولتی ، نهادهای عمومی غیردولتی ، بخصوص واحدهای درمانی وبیمارستانی وهمچنین شرکتهای تولیدی علاقمند جهت استفاده از این روش جهت محاسبه وکنترل بهای تمام شده بوده و امکان تطبیق آن با نیازهای مختلف وجود دارد.

برخی از امکانات و قابلیتها

گزارشات کنترلی وتحلیل مغایرتهای نرم افزار بهای تمام شده 

• گزارش بهای تمام شده خدمات
• گزارش بهای تمام شده خدمات با تسهیم انحرافات
• گزارش تحلیل مغایرت نیروی انسانی
• گزارش تحلیل مغایرت سربار
• گزارش مقایسه ساعات کار استاندارد وساعات واقعی خدمات انجام شده
• گزارش خدمات انجام شده
• گزارش خدمات پیمانکاری (برون سپاری شده)
• گزارش خدمات در دست اجرا
• گزارش قیمت تمام شده دستور کارها
• گزارش قیمت تمام شده مراکز هزینه
• گزارش قیمت تمام شده فعالیت ها ، پروژه ها ، قراردادها

• گزارش کارکرد ماهانه نیروی انسانی
• گزارش پیشرفت کار
• گزارش لیست کارایی نیروی انسانی ماهانه و سالانه
• گزارش کارایی رده ها
• گزارش تحلیل ظرفیت ها
• بهای تمام شده خدمات به تفکیک عوامل تولید
• جزئیات قیمت تمام شده خدمات به تفکیک عوامل تولید
• نمودار رشد کارآیی کارکنان
• نمودار رشد کارایی رده/ مرکز هزینه
• نمودار قیمت تمام شده فعالیتهای فروش رفته
• نمودار هزینه مراکز به تفکیک عوامل تولید
• نموادر هزینه فعالیت

ایجاد اطلاعات نرم افزار بهای تمام شده پایه شامل 
• تعریف مراکز هزینه بصورت درختی و سطوح نامحدود
• امکان تعریف واحدهای تابعه ارائه دهنده ویا تولید کننده بصورت درختی
وسطوح نامحدود
• تعریف خدمات و تولیدات قابل ارائه بصورت درختی
• تعریف عوامل هزینه
• طبقه بندی نیروی کار مستقیم با ارتباط به سیستم حقوق ودستمزد
• تعریف تجهیزات و ماشین آلات اختصاصی
• امکان کدگذاری وتعریف پروژه ها
• امکان کد گذاری وتعریف قراردادها
• امکان تعریف بهای تعرفه ای برای خدمات وتولیدات

محاسبه بهای تمام شده واقعی و ثبت های حسابداری 
• ثبت اطلاعات کارکرد واقعی نیروی انسانی
• ثبت اطلاعات کارکرد واقعی تجهیزات استهلاک پذیر با ارزش بالا
• ثبت حساب کار درجریان
• ثبت گزارشات پیشرفت کار
• ثبت صورت وضعیت کار
• ثبت حساب قیمت تمام شده خدمات فروش رفته
• پروژه گردانی پایان سال و ثبت حسابداری مربوطه
• واقعی سازی هزینه های استاندارد ، تسهیم انحراف وثبت حسابداری مربوطه

محاسبه نرخ استاندارد و برآورد قیمت تمام شده استاندارد 
• برآورد بودجه جاری وپیش بینی هزینه ها
• محاسبه نرخ یک ساعت کار نیروی انسانی برای هررده نیروی کار
• محاسبه نرخ یک ساعت کارکرد تجهیزات به تفکیک گروههای تجهیزات
• تعریف استاندارد های کار نیروی انسانی و کارکرد تجهیزات برای هریک
از فعالیتها ، خدمات ومحصولات قابل ارائه
• برآورد قیمت تمام شده استاندارد یک واحد فعالیت
• محاسبه قیمت تمام شده استانداردچند واحد ازیک فعالیت
• پیش بینی قیمت پروژه وامکان صدور دستور کار اصلی
• امکان تفکیک پروژه به چندین دستورکار و همچنین دستور کار اصلی به
دستورکار فرعی جهت اجرا در واحد های مختلف شرکت و یا مراکز هزینه
مختلف
• امکان صدور دستور کار بین واحدهای سازمانی
• امکان صدور دستور کار برون سپاری (خرید خدمات) برای بخشی از پروژه ها و دستورکارها

محاسبه بهای تمام شده واقعی و ثبت های حسابداری 
• ثبت اطلاعات کارکرد واقعی نیروی انسانی
• ثبت اطلاعات کارکرد واقعی تجهیزات استهلاک پذیر با ارزش بالا
• ثبت حساب کار درجریان
• ثبت گزارشات پیشرفت کار
• ثبت صورت وضعیت کار
• ثبت حساب قیمت تمام شده خدمات فروش رفته
• پروژه گردانی پایان سال و ثبت حسابداری مربوطه
• واقعی سازی هزینه های استاندارد ، تسهیم انحراف وثبت حسابداری مربوطه

محاسبه نرخ استاندارد و برآورد قیمت تمام شده استاندارد 

• برآورد بودجه جاری وپیش بینی هزینه ها
• محاسبه نرخ یک ساعت کار نیروی انسانی برای هررده نیروی کار
• محاسبه نرخ یک ساعت کارکرد تجهیزات به تفکیک گروههای تجهیزات
• تعریف استاندارد های کار نیروی انسانی و کارکرد تجهیزات برای هریک
از فعالیتها ، خدمات ومحصولات قابل ارائه
• برآورد قیمت تمام شده استاندارد یک واحد فعالیت
• محاسبه قیمت تمام شده استانداردچند واحد ازیک فعالیت

• پیش بینی قیمت پروژه وامکان صدور دستور کار اصلی
• امکان تفکیک پروژه به چندین دستورکار و همچنین دستور کار اصلی به
دستورکار فرعی جهت اجرا در واحد های مختلف شرکت و یا مراکز هزینه
مختلف
• امکان صدور دستور کار بین واحدهای سازمانی
• امکان صدور دستور کار برون سپاری (خرید خدمات) برای بخشی از پروژه ها و دستورکارها

پیشنهاد نرم افزاری…

سیستم های یکپارچه توازن به عنوان کاملترین و قویترین نرم افزار در حوزه نظام حسابداری بخش عمومی و زیرسیستم های آن شناخته می شود.