نرم افزار سپرده ها

تعریف نرم افزار سپرده ها

نرم افزار سپرده ها امکان ثبت  و نگهداری کلیه سپرده هایی که توسط اشخاص به حساب واحد سازمانی واریز میشود را با مشخصات کامل را انجام می نماید. همچنین این نرم افزار  امکان ارسال اطلاعات به خزانه معین استان برای ارسال وجه و دریافت وجه و کلیه گزارش های مورد نیاز را فراهم می نماید.

امکانات و قابلیتهای سیستم سپرده ها

 • امکان تعریف گروه ها و مراکز دریافت و پرداخت (تمام شعبات به صورت جداگانه)
 • امکان دسترسی کاربران به مراکز دریافت و پرداخت(هر شعبه)
 • امکان تعریف انواع سپرده بر حسب نیاز سازمان
 • امکان ثبت اطلاعات سازمان مانند : کد اقتصادی ، کد ملی ، ردیف دستگاه اجرایی و … جهت درج در گزارشات
 • امکان ثبت سپرده ها به تفکیک جاری / عمرانی
 • امکان ثبت سپرده ها به تفکیک شماره قرارداد و نوع قرارداد
 • امکان ثبت سپرده ها به تفکیک طرح و برنامه و منبع
 • امکان ثبت سپرده ها به تفکیک شماره نامه و تاریخ نامه
 • امکان ثبت سپرده ها به تفکیک مراکز هزینه
 • امکان ثبت سپرده ها بر اساس شماره فیش واریزی توسط پیمانکار
 • امکان ثبت سپرده ها بر اساس کد حساب و نام حساب پیمانکار
 • امکان ثبت سپرده ها بر اساس شهرستان محل اخذ سپرده ها
 • امکان ثبت سپرده ها بر اساس شماره و تاریخ نامه
 • امکان ثبت شماره بستانکاری سپرده ها بعد از قطعی شدن و ثبت سند
 • امکان ثبت شماره بستانکاری بعد از ثبت اولیه فرم ها به صورت گروهی
 • امکان ثبت استراد سپرده ها و تهیه خروجی های مورد نیاز
 • امکان تهیه خروجی فایل اکسل جهت اعلام به خزانه معین استان
 • امکان تهیه فایل اکسل درخواست وجه خزانه
 • امکان صدور سند اتومات برای دریافت و استرداد سپرده ها به صورت سرجمع و به تفکیک هر سپرده
 • امکان استرداد سپرده در چندین مرحله
 • امکان پرداخت قسمتی از سپرده به شخصی غیر از نفر اصلی پرداخت کننده
 • امکان تهیه خروجی اکسل از سپرده های دریافتی و استرداد سپرده
 • امکان گزارشگیری و کنترل مانده سپرده های اشخاص
 • انتقال مانده سپرده ها به دوره های مالی بعد به صورت سیستمی
 • امکان گزارشگیری از فرم سپرده های دریافتی با تمامی فیلتر ها
 • امکان گزارشگیری از فرم استرداد سپرده ها با تمامی فیلتر ها
 • امکان گزارشگیری از آخرین وضعیت سپرده ها و مشاهده وضعیت های سپرده
 • امکان ویرایش طراحی چاپ گزارشات به دلخواه کاربر توسط گزارش ساز سیستم
 • امکان ارسال کلیه قسمت های نرم افزار به اکسل

سوالات متداول درباره سپرده ها

سپرده چیست؟

به استناد ماده ( ۳۰) قانون محاسبات عمومی کشور ، سپرده از نظر این قانون  عبارتست از :
   الف ) وجوهی که طبق قوانین و مقررات به منظور تامین و جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت می گردد و  استرداد یا ضبط آن تابع شرایطو مقررات و قراردادهای مربوط است .
 
  ب ) وجوهی که به موجب قرارها و یا احکام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می گردد و به موجب قرارها و احکام مراجع مذکور کلاً یا بعضاً قابل استرداد می باشد .
 
 تبصره : وجوهی که توسط دستگاه های دولتی به موجب مقررات ، تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراک آب و برق ، تلکس ، گاز و نظایر آنها دریافت می شود از نظر این قانون ، سپرده تلقی نمی گردد و از هر نظر مشمول مقرات مربوط به خود می باشد .

انواع سپرده ها؟

به طور کلی و معمول ۶ نوع سپرده داریم :
 ۱-سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین برای شرکت در مناقصه برحسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار به
     شرح جدول آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی بشماره ۴۲۹۵۶ / ت ۲۸۴۹۳ هـ مورخ ۱۱/۸/۸۲ می باشد. چنانچه برای شرکت در مناقصه ، وجه نقد به حساب سپرده دستگاه مناقصه گذار واریز گردد پس از اینکه برنده مناقصه مشخص گردید ، سپرده تمامی شرکت کنندگان به غیر از نفرات اول و دوم با ارائه تصویر فیش واریزی – صورتجلسه مناقصه – قبض سپرده و نامه مربوطه مبنی بر آزاد سازی سپرده شرکت کننده مزبور توسط دستگاه مناقصه گذار قابل استرداد می باشد .
 
۲-تضمین حسن اجرای تعهدات یا حسن انجام تعهدات و یا حسن انجام معامله : مبلغ تضمین انجام تعهدات طبق مصوبه شماره ۲۰۰۷۱/ت ۳۰۹۸۰ هـ مورخ ۲۱ / ۴ / ۱۳۸۳ هیات وزیران ، در مورد معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی یا باربری یا فروش ماشین آلات باشد معادل ۵ % و در مورد سایر معاملات ۱۰ % ( ده  درصد ) مبلغ معامله است .
 
۳– سپرده حسن انجام کار :  طبق مفاد ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان ، بابت تضمین حسن انجام کار ، معادل ۱۰ % ( ده درصد ) از هرپرداخت حق الزحمه کسر و در حساب سپرده نگهداری می شود . مبالغ نقدی سپرده حسن انجام کار در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی ، به طرف قرارداد دستگاه اجرایی باز گردانده می شود .
توضیح اینکه : طبق ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به دولت اجازه داده می شود بر اساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، برای انجام معاملات دولتی سایر ضمانت نامه های معتبر مانند اوراق بهادر ( سفته ، بیمه نامه و … ) و مطالبات پیمانکاران و مشاوران از محل صورت کارکرد و تعدیل قطعی آنان را علاوه بر ضمانت نامه های موجود یا سپرده نقدی ( به استثنا چک ) به عنوان ضمانت نامه تعیین نماید .
۴-سپرده شرکت در مزایده
۵- سپرده بیمه تامین اجتماعی
۶- سایر سپرده ها

پیشنهاد نرم افزاری…

سیستم های یکپارچه توازن به عنوان یکی از کاملترین و قویترین نرم افزار در حوزه مالی، اداری و بازرگانی شناخته می شود.