تضیمنات

تعریف سیستم تضیمنات

نظر به نیاز و الزام سازمانها و نهادها جهت دریافت ضمانتنامه بابت انجام فعالیت های مختلف و اهمیت بسیار بالای کنترل وضعیت های آن، سیستم تضمینات به منظور  ثبت و نگهداری کلیه ضمانت نامه های مختلف و با مشخصات کامل طراحی گردیده است.

امکانات و قابلیتهای سیستم تضمینات

 • امکان تعریف انواع بانک با شعب و مشخصات آنها
 • امکان تعریف و ثبت انواع مختلف ضمانت نامه ها (ضمانت نامه بانکی، چک، سفته، برات و …) با مشخصات کامل
 • امکان ثبت وضعیت های مختلف ضمانت نامه مانند : نزد شرکت ، استرداد ، ضبط شده ، تقلیل شده ، تمدید شده و …
 • امکان ایجاد انوع عملیات برای فرم های تضمین جهت تنظیمات صدور سند
 • امکان تعریف ماهیت / موضوع / طرح برای هر فرم تضمین
 • امکان تعریف واحدهای سازمانی برای ثبت ضمانتنامه ها
 • امکان ثبت منبع دریافت و پرداخت برای هر فرم تضمین
 • امکان اختصاص شماره سریال سیستمی برای هر ضمانتنامه  
 • امکان ثبت مبلغ مورد نیاز و مبلغ تضمین برای هر ضمانت نامه و کنترل مبلغ به صورت سیستمی
 • امکان ثبت شماره نامه و تاریخ نامه برای هر فرم تضمین
 • امکان ثبت ضمانتنامه ها با مشخصات کامل : شماره تضمین ، نوع تضمین ، تاریخ تضمین ، تاریخ سررسید ، تاریخ کوتاژ ، شماره کوتاژ ، وضعیت تضمین و …
 • امکان ثبت ضمانتنامه ها به تفکیک مراکز هزینه
 • امکان ثبت ضمانتنامه ها به تفکیک طرح و برنامه و منبع
 • امکان ثبت ضمانتنامه ها به تفکیک واحدهای تابعه
 • امکان ثبت ضمانتنامه ها به تفکیک پروژه
 • امکان ثبت ضمانتنامه ها به تفکیک شماره قرارداد و نوع قرارداد
 • امکان ثبت شماره حکم ابطال و تاریخ حکم ابطال برای هر فرم تضمین
 • امکان تنظیم آلارم جهت هشدار در صورت نزدیک شدن به مهلت پایان ضمانتنامه
 • امکان ثبت تمدید یا عودت ضمانتنامه ها
 • امکان صدور سند اتومات برای فرم های تضمین به سیستم حسابداری
 • امکان تنظیم سلسله مراتب مانند : تنظیم ، رسیدگی ، تایید ، تعلیق و … جهت ثبت فرم های تضمین
 • امکان ثبت قطعی کردن فرم های تضمین  
 • امکان گزارشگیری از فرم دریافت تضمین با امکان فیلتر کامل جزئیات
 • امکان گزارشگیری از فرم عملیات تضمین با امکان فیلتر کامل جزئیات
 • امکان گزارشگیری از سابقه تضمین با امکان فیلتر کامل جزئیات
 • امکان انتقال مانده ضمانت نامه ها به سال مالی بعد
 • امکان طراحی چاپ گزارشات به دلخواه کاربر توسط گزارش ساز سیستم

پیشنهاد نرم افزاری…

سیستم های یکپارچه توازن به عنوان یکی از کاملترین و قویترین نرم افزار در حوزه مالی، اداری و بازرگانی شناخته می شود.