استاندارد حسابداری بخش عمومی سازمان حسابرسی ، دستورالعمل نظام حسابداری بخش عمومی و پروتکل سناما

نظام حسابداری بخش عمومی

نظر به سهولت در دسترسی به قوانین و دستورالعمل های اعلامی از طرف سازمان حسابرسی برای استاندارد حسابداری بخش عمومی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دستورالعمل نظام حسابداری بخش عمومی و پروتکل سناما ، برای مشتریان و علاقه مندان در این بخش قرار گرفته است.

کلیه قوانین و مقررات حوزه استاندارد حسابداری بخش عمومی :

سال انتشارشماره پروتکل وزارت دارایی
۱۳۹۹پروتکل سناما ۲.۶
۱۳۹۸پروتکل سناما ۲.۵
۱۳۹۷پروتکل سناما ۲.۴
۱۳۹۶پروتکل سناما ۲.۳
۱۳۹۵پروتکل سناما ۲.۲
۱۳۹۵پروتکل سناما ۲.۱

پیشنهاد نرم افزاری…

سیستم های یکپارچه توازن به عنوان کاملترین و قویترین نرم افزار در حوزه نظام حسابداری بخش عمومی و زیرسیستم های آن شناخته می شود.

منابع: