نصاب معاملات درسال 1399:

حد نصاب معاملات در سال ۱۳۹۹ به شرح ذیل است:

  • کوچک تا سقف ۴۵۰ میلیون ریال
  • متوسط با مبلغ بیش از سقف معاملات کوچک و تا سقف چهار میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال
  • بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از چهار میلیارد و ۵۰۰ ریال

حد نصاب معاملات یاد شده ، به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود . تسری می یابد.

برخی موارد مرتبط با حد نصاب در سال  99 :

  • تا ۵% نصاب معاملات کوچک ، یعنی ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال برای خریدهای از اشخاص حقیقی در  گزارش معاملات فصلی نیاز به ثبت شماره اقتصادی نبوده و می توان آن معاملات را بصورت تجمیعی  ثبت نمود.
  • انتخاب کارشناس رسمی اموال غیر منقول و ارزیابی سهام و یا کارشناسی اموال با برآورد بیش از     ده برابر معاملات بزرگ ، یعنی ۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال  در شرکت های دولتی توسط هیئت انتخاب کارشناس رسمی ( موضوع آئین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی ) مستقر در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها انجام می شود .
  • حداقل بهای تمام شده اموال منقول غیر مصرفی ( دارایی های ثابت و نظام نوین اموال دولتی) که به آنها برچسب تعلق می  گیرد، مبلغ ۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال است . (همچنین بر اساس دستور العمل نحوه شناسایی دارائی ها ،داراییهای ثابت مشهود تحصیل شده که ارزش تحصیل آنها کمتر از ۱,۵ درصد نصاب معاملات کوچک باشد ، در سرفصل موجودیها طبقه بندی می شود).
  • براساس دستور العمل نحوه شناسایی دارائی ها ، موجودی های مصرفی خریداری شده در یک   فاکتور و از یک نوع که مبلغ تحصیل آنها حداکثر ۳ / ( سه دهم درصد ) نصاب معاملات کوچک باشد ( یعنی مبلغ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال ) مستقیما به عنوان هزینه دوره شناسایی می شود.

کلیه معاملات بالاتر از ۱۰ درصد نصاب معاملات کوچک ( یعنی مبلغ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال) باید از طریق سامانه ستاد انجام شود.

پیشنهاد نرم افزاری…

سیستم های یکپارچه توازن به عنوان کاملترین و قویترین نرم افزار در حوزه نظام حسابداری بخش عمومی و زیرسیستم های آن شناخته می شود.

منبع:

nezaratmali.ir

درباره جواد فروتن راد