استقرارو اجراي حسابداري تعهدي در صدها سازمان،دانشگاه، پژوهشگاه، موسسه تحقيقاتي وپارك علم وفن آوري ازابتداي سال93