اتوماسیون اداری

دوره پيش استخدامي( سيستم كارورزي)

چاپ مي كنمچاپ مي كنم

تعريف :
دوره پيش استخدامي بازه زماني قبل از استخدام را گويند كه هر فرد لازم است در اين بازه زماني مهارتها ، دانش ، تجربه و بينش لازم براي احراز شغل مورد نظر را كسب نمايد .
اهداف:
1.    كسب دانش ، مهارت و آشنايي لازم جهت احراز شغل .
2.    دستيابي به توانمنديها و استاندارد شرايط احراز شغل .
3.    ايجاد شناخت طرفين از يكديگر و ايجاد زيرساخت اعتماد و اطمينان جهت تداوم همكاري .
4.    تربيت نيروي كارشناسي مطابق با نياز كاربردي و عملي شركت در پست ويژه .

اركان و برنامه آموزشي :
ركن اول : (1) خودآموزي (2)سمينارها و کارگاههای آموزشي (3)دوره هاي آموزشي (4)محتواي الكترونيكي.
ركن دوم : حضور در محيط كار و مواجه مستقیم با شغل، انجام شرح وظايف شغلی
این دورکن در کنار اعتماد مدیریت ، اهداف دوره پیش استخدامی را میسر می سازد.

شرایط پیش استخدامی
» آموزشهای دوره پیش استخدامی ، هزینه ای برای جنابعالی ندارد. وبابت انجام شرح وظایف محوله در این دوره ، از طرف شرکت حق الزحمه ای پرداخت نمی شود.
» دوره کارورزی بین 4 تا 7 ماه تنظیم شده است که مدت زمان دقیق آن در پایان فرآیند جذب و پذیرش تعیین می شود.
» این امكان برای کارورز وجود دارد كه در بازه زماني پيش استخدامي نسبت به قطع همكاري اقدام کند.
» لیست و سرفصلها و برنامه آموزشی دوره پیش استخدامی در ابتدای هر دوره تعیین می گردد.
» ارزشیابی پایان دوره پیش استخدامی، حاصل جمع امتيازات فني و تخصصي + امتيازات شخصيتي و رفتاري می باشد.

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب