اتوماسیون اداری

ارزشهای بنیادی

چاپ مي كنمچاپ مي كنم

ارزشهای بنیادی ، مأموریت ، چشم انداز

ارزش های بنیادی هستی شناسانه و فلسفه وجودی مجموعه رایان نظم بر پایه سه اصل مهم زیر استوار می باشد

خدمت


اخلاقیات


میل به تعالی و جاودانگی


با این اصول ذاتی؛ رفتار، منش، فرهنگ و شخصیت مجموعه رایان نظم شكل گرفته است.با نگاه به ماهیت علوم و فنون نوین اطلاعات و ارتباطات و تلفیق آن با زندگی فردی، اجتماعی و سازمانی بشر، رسالت و ماموریت خود را با جملات آغازین منشور اخلاقی گروه شركتهای رایان نظم چنین بیان می كنیم.

نوع و گوناگونی فعالیت و حرفه ما ماهیتاً به جهت بهبود و تعالی فعالیت ها و روال ها،در جامعه، سازمان ها و شركت ها طراحی و عرضه می شوند و لذا هرچه ماموریت خود را درجهت ارائه هرچه بهتر و كامل تر این خدمات و محصولات با كوشش و تلاش بیشتری به انجام رسانیم روند تعالی و بهبود، بهتر و سریعتر انجام گرفته و درنتیجه كیفیت زندگی مردم ارتقا می یابد.

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب