اتوماسیون اداری

حسابداری اموال وداراييهای ثابت

چاپ مي كنمچاپ مي كنم


از آنجا كه بخش عمده ای از سرمایه گذاری و توازن مالی شركتها صرف تهیه و خرید انواع داراییهای سرمایه ای میگردد تا در پیشبرد اهداف و وظایف پیش بینی شده بكار گرفته شوند و از طرفی بعنوان یك قلم در صورتهای مالی و تاثیر گذار در وضعیت مالی شركت و همچنین بهاء تمام شده كالاها و خدمات ارائه شده در رونند توسعه و تداوم فعالیت مورد توجه میباشد،

لذا عملیات ثبت و پردازش اطلاعات فیزیكی و ریالی و انجام كنترل های لازم و همچنین تخصیص سیستماتیك هزینه های پرداخت شده برای تحتصیل (بهاء تمام شده) بعنوان هزینه استهلاك به بهائ تمام شده كالا و خدمات تولید شده و یا هزینه های دوره، و افشاء اطلاعات مورد نیاز در صورتها و گزارشهای مالی، یكی از مهمترین وظایف واحد امور مالی و حسابداری میباشد. سیستم حسابداری داراییهای ثابت بعنوان زیر مجموعه سیستم یكپارچا توازن ضمن برخورداری از كلیه مشخصات و استانداردهای لازم با استفاده ار طراحی مناسب و امكانات فوق العاده قادر به پاسخگویی كلیه نیازهای فوق میباشد.

قابلیتها و امکانات سیستم

 

» امكان پردازش اطلاعات انواع دارایی شامل، داراییهای ثابت مشهود و نا مشهود، اموال جزئی و در حكم مصرفی » امكان طبقه بندی و گروه بندی هر یك از انواع دارایی بصورت دلخواه و بر حسب نیاز شركت و سازمان و اختصاص و پارامترها و مشخصات فنی متناسب با آن بصورت پارامتریك
» امكان تعریف و تنظیم جداول و نرخ های استهلاك و تعریف روشهای متداول محاسبه استهلاك و اختصاص آن به طبقات و گروههای دارایی و یا هر یك از داراییها و امكان تنظیم پارامتریك آن برای مراكز هزینه واحدهای سازمانی
» امكان تنظیم و تعریف نحوه پلاك گذاری داراییها و تغییر آن بر حسب نیاز
» امكان انتقال و صدور فرمهای رسیده داراییها از سیستم انبار و تداركات بصورت مستقیم
» امكان پردازش كلیه اطلاعات داراییهای وارده شامل اطلاعات اولیه، مشخصات فنی، فروشنده، ... و دوره گارانتی
» امكان تعریف و اختصاص دارایی به یك یا چند مراكز هزینه به نسبت های دلخواه تقسیم هزینه استهلاك ویا هزینه های تعمیر و نگهداری
» امكان پردازش اطلاعات مربوط به داراییهای امانی، استیجاری، طرح ها و پروژه ها، قراردادها و ... بصورت مستقل برای انواع دارایی و طبقات تعریف شده و تخصیص پلاك به آن
» پردازش اطلاعات مربوط به جمعداری اموال شامل محل و مكان استقرار و واحدهای سازمانی و اشخاص تحویل گیرنده و استفاده كننده و نقل و انتقالات فیزیكی دارایی در داخل ساختمان
» امكان صدور لیست های صورت برداری و امكان كنترل و پردازش اطللاعات مربوط به صورت برادری در هر سال و امكان ثبت اطلاعات مربوط به مشاهده عینی و وضعیت و ...
» نگهداری اطلاعات ریالی دارایی با تمام جزئیات و هماهنگ و مرتبط با سیستم حسابداری بر اساس بهای تمام شده تاریخی و بهای تجدید ارزیابی
» امكان پردازش كلیه اطلاعات مربوط به تجدید ارزیابی داراییها و تجدید ارزیابی مجدد بصورت نامحدود و استخراج و نگهداری سوابق آن با امكان محاسبه موازی و استخراج گزارشهای مقایسه ای
» امكان درج اطلاعات بیمه بصورت گروهی و یا هر یك از داراییها و كنترل تاریخ اتمام و تجدید آن برای انواع بیمه و شركت های بیمه و ارتباط با سیستم حسابداری
» درج اطلاعات ریالی،سوابق تعمیرات اساسی ،... و همچنین هزینه های جاری برای هر پلاك بصورت جداگانه
» امكان تفكیك و تجمیع پلاكهای دارایی و نگهداری سوابق قبلی آن با امكان تغییر شرایط و نرخ استهلاك برای دارایی تجمیع و یا تفكیك شده
» محاسبه استهلاك سالیانه و امكان محاسبه ذخیره استهلاك در طی سال مالی و مقاطع مورد نیاز و داراییهای فروش رفته، اسقاط شده، معدوم شده و یا انتقالی بین شعب و سازمانها و تخصیص هزینه استهلاك به صورت اتوماتیك به مراكز هزینه و مراكز فعالیت و نگهداری سوابق آن
» امكان پردازش وضعیت و مشخصات اسناد مالكیت و تصویر اسناد و كاتالوگها و تصویر دارایی و دستورالعملها و همچنین امكان الصاق كلیه فایل های اطلاعاتی و تصویری به هر پلاك
» امكان پردازش و كنترل كلیه داراییهای جزئی بر حسب تحویل گیرندگان و واحدهای استفاده كننده به نحو دلخواه
» امكان پردازش و نگهداری كلیه اطلاعات مربوط به داراییهای اجاره داده شده و قراردادهای اجاره بصورت گروهی و یا هر یك از داراییها به دیگران و كنترل آنها
» امكان نگهداری داراییهای مربوط به طرح های تملك داراییهای سرمایه ای و اموال دولتی امانی نزد شركت و یا در حال بهره برداری توسط شركت به تفكیك طرح مربوطه و همچنین پردازش اطلاعات داراییهای در جریان ساخت و تولید وسفارشات سرمایه ای و ...
» امكان صدور اسناد حسابداری مرتبط با محاسبه استهلاك و خروج دارایی در سیستم حسابداری بصورت اتوماتیك
» امكان صدور كلیه اسناد حسابداری مربوط به تعمیرات اساسی و جاری و اطلاعات بیمه و اجاره اموال بصورت مستقیم
» استخراج كلیه گزارشات محاسبه استهلاك و هزینه استهلاك به تفكیك مراكز هزینه و واحدهای سازمانی، طرح ها و پروژه ها وقراردادها
» استخراج گزارشهای متنوع از داراییها بر حسب محل و مكان استقرار، واحدهای تحویل گیرنده و استفاده كنندگان و مراكز هزینه
» استخراج گزارشهای از وضعیت بیمه و اجاره اموال و داراییهای امانی و استیجاری
» تولید گزارشهای تركیبی و پویا بر حسب نیاز كاربر از اطلاعات فنی، ریالی، محل استقرار بصورت نامحدود
» استخراج كلیه گزارشات عملیاتی، مدیریتی،كنترلی و نموداری بصورت وسیع و دلخواه از سیستم

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب