اتوماسیون اداری

حسابداری مالی وكنترل بودجه ودريافت وپرداخت

چاپ مي كنمچاپ مي كنم

بسیاری از سازمانها وشركتها ضمن استفاده از حسابداری مالی بازرگانی و یا اصطلاحا تعهدی نیاز به كنترل بودجه جاری بصورت لحظه ای دارند گاهی تصورمی شود كه كنترل بودجه ویا اصطلاحا  اعتبارات فقط مربوط به سازمانهای دولتی است درصورتیكه بسیاری از شركتها وسازمانهایی كه از منابع داخلی خود استفاده می كنند همچنین كنترلی را انجام می دهند

از جمله شركتهای دولتی  ویا سازمانهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداریها .

این نوع حسابداری امكانات قابل توجهی دراختیار سازمان قرارمی دهد تاضمن استفاده امكانات حسابداری بازرگانی كنترل های لحظه ای برای جزئیات بودجه های پیش بینی شده برای فعالیتها وبرنامه ها و مراكزهزینه و واحدهای تابعه با توجه به منابع تامین مالی انجام دهد وگزارشهای مورد نیاز عملكرد بودجه خود را اعم از بودجه جاری ، سرمایه ای ، و بودجه درآمدی بصورت نامحدود استخراج نماید . دراین سیستم علاوه بردرختوارههای حسابها ومراكز هزینه درختواره های منابع تامین مالی ، برنامه ها وفعالیتها ، واحدهای تابعه و سرفصل های بودجه ای نیز مورد استفاده قرار گرفته وبا لینك به همدیگر برحسب نیاز بصورت ماتریسی امكان استخراج گزارشهای بسیارمتنوع كنترلی ومدیریتی رافراهم می سازد .

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب