اتوماسیون اداری

سيستم حسابداری مالی و دريافت و پرداخت

چاپ مي كنمچاپ مي كنم


یكی از اهداف مهم و اساسی در شركتها و سازمانها ، فراهم نمودن اطلاعات مالی بصورت یكپارچه و بهنگام میباشد . به روز بودن اطلاعات مالی در هر سازمان ،بستری مناسب جهت تصمیم گیری های مدیریت در بخش های بهبود روند كنترل و برنامه ریزی در سطح سازمان را ایجاد نموده و اتخاذ تصمیم های مدیریتی دقیق و حساس در مقاطع مختلف زمانی را مهیا خواهد نمود.
مدیران با تكیه بر اطلاعات یكپارچه و منسجم از بخش های مختلف سازمان می توانند در عرصه رقابت ، خط مشی و  روند تصمیم گیری دقیقی در برنامه های میان مدت و بلند مدت اتخاذ نموده و به موفقیت های چشمگیری نائل گردند و بدون دسترسی به اطلاعات این امر ممكن نخواهد بود .
نرم افزار حسابداری مالی به عنوان هسته اصلی و مركزیت سیستم های یكپارچه سیستم توازن وظیفه جمع آوری و یكپارچه سازی نتایج عملیات و كلیه فعالیت های مالی انجام شده در سطح سازمان را به عهده دارد.
این سیستم علاوه بر انجام شرح وظایف یك سیستم حسابداری مالی  معمولی نقش جمع آوری اطلاعات كلیدی از سیستمهای دیگری مانند انبار ،فروش،دارائیهای ثابت و ... را نیز به عهده داشته و طبقه بندی و جمع بندی اطلاعات این سیستمها از قابلیتهای بی نظیر این نرم افزار بشمار میرود.

برخی از قابلیتهای سیستم حسابداری دریافت پرداخت :

 

» عملیات کامل مربوط به صدور اسناد حسابداری ودفترداری.
» تعریف حسابها به تعداد سطوح نامحدود قابلتنظیم با طول کدینگ مورد نیاز برای حسابها بصورت درختی و بدون محدودیت درتعداد سطوح.
» امكان استفاده از كدینگهای درختی در سایرسیستمها بعنوان یك یا چند سطح از حسابها درسیستم حسابداری برحسب نیاز جهتیكپارچگی هرچه بیشتر سیستمها.
» امكان تنظیمات وسیع برای حسابها در سطوح مختلفبه منظور انجام كنترلهای سیستمی .
» امكان تنظیم سیستم جهت استفاده از واحد پولیپایه ارزی بعنوان واحد اصلی  سیستم
» امكان استفاده از فیلدهای آزاد به تعداددلخواه برای كلیه اطلاعات پایه و فرمهای ورود اطلاعت با عنوان دلخواه كاربرجهت سفارشی نمودن سیستم مطابق نیاز سازمان
» امکان صدور اسناد حسابداری از کلیهزیرسیستمهای مرتبط و سیستم شعب بصورت مستقیم ودسترسی به كلیه ضمائم اسناد دركلیه زیر سیستمها بدون نیاز به خروج از محیط سند حسابداری .
» امكان نگهداری و پردازش اطلاعات حسابداری شعببصورت تنخواه گردان و شعب مستقل مالی و شركتهای تابعه بصورت نامحدود واستفاده و معرفی هر تعداد شعب و شرکتهای تابعه و نگهداری کلیه اطلاعاتحسابداری بصورت مستقل.
» امکان تعریف دوره های مختلف مالی برای هر کداماز شعب و شرکتهای تابعه و امكان تبادل وسیع اطلاعات وتنظیم و صدور اسنادحسابداری بر اساس خصوصیات هر یك از شعب و عملیات بستن حسابهای شعب به شرکتاصلی و انتقال مانده بصورت اتوماتیک برای سال مالی بعد با امكان تغییر ساختارحسابها در سال مالی جدید .
» انجام عملیات دریافت و پرداخت شامل امكاناتكنترل حسابهای بانكی ، صدور چك ، نامه بانك ، اعلام وصول ، ارسال اعلامیه ،ارسال وجه ، صدور فرم دریافت و پرداخت ، صدور فرمهای دریافت وپرداخت  به صورت كاملا پویا بدون نیاز به سیستمخزانه داری  .
» امکان تعریف دسته چک و کنترل چکهای صادر شده وباطل شده و استفاده نشده در سیستم حسابداری .
» امكان كنترل مغایرت حسابهای بانكی با استفادهاز اطلاعات صورتحساب بصورت دستی و فلاپی و تهیه صورت مغایرت و اقلام باز وگزارش موجودی واقعی .
» كنترل اسناد دریافتنی و پرداختنی ، در جریانوصول ، تضمینات دریافتی ، پرداختی و برای حسابهای ارزی و ریالی .
» عملیات مربوط به مراكز فعالیت و هزینه شاملامكان تعریف و تنظیم گروهها و مراكز فعالیت بصورت نامحدود با ساختار درختیبدون محدودیت در تعداد سطوح .
» امكان ارتباط كلیه حسابها با دختواره  مراكز فعالیت و هزینه بصورت ماتریسی .
» امکان استفاده از حسابهای شناور و گروههایحساب تفصیلی مستقل جهت دسته بندی و استخراج گزارشات متنوع و دلخواه و تهیهاطلاعات مورد نیاز بدون نیاز به پردازش مجدد اطلاعات و حسابها بصورت جانبی وپارامتریك  .
» نگهداری دفاتر و حسابهای مقداری و ریالی وارزی.
» تولید ترازهای مقداری و ریالی 4 و 6 و 8 و 10ستونی با قالب مور نظر کاربر .
» نگهداری دفاتر و حسابهای ارزی و ارزی ریالی واستخراج ترازهای ارزی و ریالی .
» امكان تنظیم و  تعریف گزارشات مربوط جهت  تهیه صورتهای مالی میان دوره ای و پایان دوره ای .
» گزارشات متنوع از دفاتر و تراز حسابها وگزارشات مدیریتی و نموداری با قالبهای ( Format ) قابلتنظیم توسط كاربر .
» امکان ارسال مستقیم کلیه گزارشات و فرمها به نرم افزار (Excel )  ، (Word ) و ...
» گزارشات وسیع شامل دفاتر هزینه وترازها و گزارشات عملیاتی و مدیریتی و مقایسه ای و نموداری از مراكز هزینه .
» گزارشات مقداری برای حسابهای مقداری بر حسب واحدهای مقداری دلخواه در كلیه سطوح حسابها و دفاتر حساب .
» گزارشات كنترل نقدینگی وكنترل اسناد دریافتنی وپرداختنی  وتضمینی وانتقال اقلام باز به دوره مالی بعد
» گزارشات مدیریتی ونموداری و تلفیقی با شعب و شركتهای تابعه
» امكان اسكن كردن و لینك كردن فایلها واسناد ومدارك بیرونی به اسناد حسابداری جهت دسترسی به بایگانی الكترونیكی و مستندات
» امكان لینك  نامه ها ومكاتبات سازمانی به اسنادحسابداری  از داخل سند ومشاهده آن درمحیط صدور سند
» امكانات وسیع جهت جستجو در كلیه بخشهای سیستم 
» و........

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب