اتوماسیون اداری

سيستم پرسنلی ، كارگزينی و صدور احكام و ديگر سيستمهای حوزه منابع انسانی

چاپ مي كنمچاپ مي كنم


سیستم پرسنلی وصدور احكام جهت استفاده سازمانهای دولتی و بخش خصوصی و با استفاده از قوانین مرتبط با نظامهای استخدامی معمول در كشور شامل قانون كار ، نظام هماهنگ وقانون مدیریت خدمات كشوری ، نظام اعضای هیئت علمی بصورتی طراحی شده تا كاربران بتوان براحتی وبصورت پارامتریك نسبت به اعمال تغییرات قوانین و مقرارت اقدام نموده و احكام كارگزینی مربوطه راصادر نمایند

در این سیستم از امكانات سیستم آموزش و طبقه بندی مشاغل و تشكیلات سازمانی نیز استفاده شده بصورت كاملا یكپارچه باسایر زیرسیستمها بخصوص حقوق ودستمزد می باشد.

قابلیتها و امکانات سیستم

1- ایجاد اطلاعات پایه شامل :

» امكان تعریف ابلاغیه های تشكیلات سازمانی وتشكیلات سازمانی با سطوح دلخواه وامكان تعریف شرح وظایف برای هر سطح از آن  ونگهداری سابقه ایجاد وحذف آن
» امكان تعریف تقسیمات كشوری تاسطح دلخواه وخصوصیات مورد نیاز
»امكان تعریف رسته ها ورشته های شغلی به تفكیك نظامهای استخدامی قانون مدیریت خدمات كشوری ، قانون كار و..
» امكان تعریف پستها ومشاغل سازمانی وارتباط آن با  تشكیلات سازمانی وسابقه ایجاد وحذف آن
» امكان تعریف اطلاعات عمومی و استخدامی پرسنل با امكان پیوست نمودن مدارك وپرونده های پرسنلی بصورت اسكن شده جهت بایگانی الكترونیكی پروند ها
» امكان نگهداری سوابق كاری داخل و خارج از سازمان وسوابق بیمه  وسوابق ماموریت خارج از سازمان و....
» امكان درج اطلاعات وابستگان
» امكان درج اطلاعات مربوط به سوابق ایثارگری وخدمت درجبهه و......
» امكان درج جداول پایه تحصیلی . رشته های تحصیلی ، سوابق تحصیلی ، وسوابق آموزشی دورهای آموزش كوتاه مدت ضمن خدمت و.........

 

2- درج جداول پایه محاسباتی جهت صدور احكام :

» امكان تعریف جداول پایه محاسباتی قانون مدیری خدمات كشوری بصورت پارامتریك جهت
» محاسبه احكام همانند جداول امتیازات حق شغل ، حق مدیریت ، حق شاغل، ایثارگری وغیرو..
» امكان تعریف جداول پایه محاسباتی قانون كار وجداول طبقه بندی مشاغل قانون كار بصورت  
» پارامتریك شامل ضوابط سالیانه ، گروه وپایه وسنوات خدمت و.... جهت محاسبه احكام كاركنان مشمول قانون كار
» امكان تعریف سایر آیتمهای موثر در صدور احكام كارگزینی
» امكان تعریف ضوابط وجداول پایه مربوط به صدور احكام اعضای هئیت علمی
 

3- صدور انواع احكام كارگزینی

»صدور انواع احكام كارگزینی وابلاغیه های مختلف در ارتباط با استخدام ، ارتقاء ، افزایش سالیانه ، تغییر محل خدمت ، پایان كار، بازنشستگی ، انفصال و غیرو برای مشمولین قانون مدیریت خدمات كشوری ومشمولین قانون كار و اعضای هیئت علمی .

 

4- امكان نگهداری كلیه سوابق احكام صادره

» امكان نگهداری كلیه سوابق احكام صادره به ترتیب تاریخ صدور وكلیه مستندات مربوط به صدور احكام كارگزینی

 

 

5- ارتباط یكپارچه

» ارتباط یكپارچه سیستم كارگزینی با سیستم حقوق ودستمزد واستفاده مشترك دوسیستم از اطلاعات پایه مشترك واحكام مشترك

 

6- استفاده از احكام

» استفاده از احكام پرسنلی جهت محاسبه حقوق ودستمزد بدون نیاز به انتقال احكام وتنها با ثبت قطعی احكام كارگزینی
 

7- انواع خروجیها و گزارشات

» استخراج انواع گزارشات مورد نیاز كاربران با استفاده از امكانات طراحی گزارش درسیستمهای توازن بصورت گزارشات ثابت ومتغییر مورد نیاز كاربر
» امكان خروجی به اكسل كلیه اطلاعات وگزارشات استخراجی
» امكان اسكن نمودن كلیه اسناد ومدارك مربوطه و تشكیل پرونده الكترونیكی برای پرسنل

 

 

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب