شرایط گارانتی باز پرداخت پول

چاپ مي كنمچاپ مي كنم

رایان نظم موفقیتهای کسب شده خود را در پیاده سازی سیستمهای نرم افزاری در سازمانهای کوچک و بزرگ را مرهون محصولات قوی و  قابل انعطاف و نیز شیوه پیاده سازی و آموزش خود می داند .

بر همین اساس مجموعه رایان نظم ایمان دارد که نرم افزارهای تولید شده رضایت و اطمینان خریداران خود را جلب کرده و هدف مشتریان را از خرید نرم افزارهای رایان نظم محقق  سازد.

از این رو امکان گارانتی برگشت پول تا 15 روز پس از لغو خرید وجود خواهد داشت.