اتوماسیون اداری

همایش راهكارهای سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی در حوزه دولت و شهرداری ها

چاپ مي كنمچاپ مي كنم
lorestan2.gif

همایش راهكارهای سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی در حوزه دولت و شهرداری ها
همایش راهكارهای سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی در حوزه دولت و شهرداری ها توسط گروه شركتهای رایان نظم در تاریخ 11 آبانماه 1389 از ساعت 8:30 لغایت 14 در هتل سالیز شهر خرم آباد استان لرستان برگزار گردید .

اعضای پانل همایش :
1. آقای فریز مرغی (مدیرعامل گروه شركتهای رایان نظم)
2. آقای حسین زارعان (مدیر بازاریابی و مهندسی فروش)
3. آقای وثیقی (مدیر سامانه های الكترونیكی)

دعوت شدگان :
1. شهردارهای استان لرستان
2. مدیران مالی
3. مدیران انفورماتیك
4. كارشناسان دفتر امور شهری استانداری لرستان
5. كارشناسان انفورماتیك استانداری لرستان
6. ریاست سازمان فاوا شهرداری لرستان
7. مدیر انفورماتیك سازمان فاوا شهرداری لرستان
8. ریاست سازمان همیاری شهرداری های لرستان
9. مدیرانفورماتیك سازمان همیاری شهرداری های لرستان

سرفصلهای مباحث بخش اول :
درباره رایان نظم شامل سابقه ، فعالیتها ، مشتریان ، محصولات و مشخصات فنی نرم افزار
یكپارچگی گردش اطلاعات در سیستم توازن
توازن شركتهای دولتی و شهرداریها شامل زیرسیستمهای :
1. حسابداری مالی کنترل بودجه و دریافت و پرداخت
2. حسابداری بهای تمام شده بر مبنای فعالیتABC
3. حسابداری تملک داراییهای سرمایه ای کنترل بودجه طرح و دریافت و پرداخت
4. خزانه داری ، سپرده و تضمینات
5. حسابداری انبار و انبارداری
6. خرید و تدارکات
7. کمیسیون معاملات و مناقصات
8. مدیریت قراردادها و پیمانها
9. حسابداری اموال و داراییهای ثابت
10. حسابداری حقوق و دستمزد -کلیه استخدامها
11. پرسنلی ، کارگزینی و صدور احکام
12. اتوماسیون اداری و کارتابل الکترونیک
13. سیستم انتقال اطلاعات و تجمیع شعب
14. سیستم گزارش ساز پویا
15. مدیریت امنیت کاری

سرفصلهای مباحث بخش دوم :
قابلیتهای اتوماسیون اداری تحت وب
امكانات و ویژگیهای خاص و منحصر بفرد
امنیت در نرم افزار
معماری نرم افزار

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب