اتوماسیون اداری

دريافت گواهينامه تاييده از شواري عالي انفورماتيك (سلامت اداري) جهت نرم افزارهاي توازن و اجراي حسابداري جامع تعهدي

چاپ مي كنمچاپ مي كنم

 شركت رايان نظم براي نرم افزار هاي يكپارچه توازن و سازمان الكترونيك سيگما+(اتوماسيون اداري تحت وب) از شوراي عالي انفورماتك .و سلامت اداري تاييده زير سيستم ها را دريافت نمود.

.لازم به ذكر است در مجموعه نرم افزار هاي توزان شامل (22) زيرسيستم از جمله حسابداري تعهدي مي باشد. 

تاييده سلامت اداري سيستم هاي يكپارچه توازن 

و تاييديه فني و سلامت براي اتوماسيون اداري پيشرفته تحت وب سيگما+

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب