اتوماسیون اداری

استقرارو اجراي حسابداري تعهدي در صدها سازمان،دانشگاه، پژوهشگاه، موسسه تحقيقاتي وپارك علم وفن آوري ازابتداي سال93

چاپ مي كنمچاپ مي كنم

 

شركت رايان نظم با تجربه نزديك به ربع قرن درحوزه اجرا وپياده سازي سيستمهاي مالي درسازمانهاي دولتي ، شركتهاي دولتي ، دانشگاهها ، شهرداريها و شركتهاي خصوصي  و پس از اجراي موفقيت آميزحسابداري تعهدي در تعدادي از دانشگاهها وموسسات هم اكنون با شروع همكاري با دهها دانشگاه، پژوهشگاه ، موسسه و پارك علم وفن آوري كه تصميم به اجراي حسابداري تعهدي در سال 1393 را گرفته اند آمادگي كامل گروه شركتهاي رايان نظم  درستاد مركزي ودفاتر استاني را جهت اين امر مهم براي ساير دانشگاهها و موسسات  بشرح ذيل اعلام مي دارد:


الف -
مشاوره وهمكاري جهت استقرار حسابداري تعهدي
ب -  
همكاري در اجراي حسابداري تعهدي و تامين نيروي انساني مجرب  درصورت درخواست
ج – تامين نرم افزار (ابزار قدرتمند سيستمهاي يكپارچه مالي توازن) بعنوان بستر استقرار واجراي حسابداري تعهدي

1.    راهکار جامع حسابداری تعهدی

2.   حسابداری بهای تمام شده بر مبنای فعالیت  ABC

3.   حسابداری جاری دولتی(اعتبارات هزینه ای)کنترل بودجه و دریافت پرداخت 

4.   حسابداری تملک داراییهای سرمایه ای کنترل بودجه طرح و دریافت پرداخت 

5.   خزانه داری

6.    حسابداری انبار و انبارداری

7.    خرید و تدارکات

8.    کمیسیون معاملات و مناقصات

9.    مدیریت قراردادها و پیمانها

10.  حسابداری اموال و جمعداری اموال دولتی

11.  حسابداری حقوق و دستمزد (كليه استخدامها)

12.  پرسنلی ، كارگزينی و صدور احکام

13.  اتوماسیون اداری و کارتابل الکترونیک

14.  سیستم انتقال اطلاعات و تجمیع شعب

15. سیستم گزارش ساز پویا

16.  مدیریت امنیت کاری

 

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب