اتوماسیون اداری

آمادگي كامل شركت رايان نظم جهت استقرار سريع حسابداري تعهدي در سازمانها

چاپ مي كنمچاپ مي كنم

نظر به تصويب استانداردهاي حسابداري بخش عمومي توسط سازمان حسابرسي و تصميم دولت محترم در راستاي سياستهاي اقتصاد مقاومتي (بند9) و تكاليف قانوني مندرج درماده (217 ) و(219) قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص اصلاح نظام مالي ومحاسباتي دولت و استقرار بودجه ريزي عملياتي بر اساس استانداردهاي بخش مذكور در كليه دستگاههاي اجرايي كشور ، و باتوجه به تجربيات شركت رايان نظم در تامين نرم افزارهاي يكپارجه مالي و مشاوره و اجراي حسابداري تعهدي در سازمانها، دانشگاههاي علوم پزشكي ، دانشگاهها و پژوهشگاهها وشركتهاي دولتي در سالهاي گذشته و برخورداري از نيروهاي متخصص با تجربه مالي و نرم افزاري دراين زمينه وقابليتهاي بي نظيرسيستمهاي يكپارچه مالي توازن بعنوان يك ابزار قدرتمند در اين حوزه گروه شركتهاي رايان نظم وكليه دفاتر استاني درسطح كشور آمادگي دارند تا دراسرع وقت نسبت به نصب نرم افزارها با كدينگ پيشنهادي اداره كل تلفيق حسابها وروشهاي حسابداري وباتنظيمات لازم و ارائه تجربيات و مشاوره به سازمانها اقدام نمايد. لذا كليه سازمانهايي كه از سيستمهاي نقدي توازن استقاده مي نمايند مي توانند درخواست خود را به دفتر مركزي شركت ارسال تا در اسرع وفت اقدام گردد.
 
درضمن ساير سازمانها مي توانند با واحد فروش دفتر مركزي ويا دفاتر شركت در سطح استانها تماس حاصل نمايند.

Move your mouse over me
Move your mouse over me
Move your mouse over me

 

Move your mouse over me
Move your mouse over me
نظام حسابداری تعهدی ویژه دانشگاهها، سازمانهای دولتی و شهرداریها
فیلم آشنایی با گروه شركتهای رایان نظم
فرم استخدام
سیستمهای مالی اداری و منابع انسانی توازن
سازمان الكترونيكی سيگما + ، اتوماسيون اداری پيشرفته تحت وب